Strefa mieszkańca!

Zaloguj się
Zarejestruj się
Post

Dotacje azbest

Podstawowym celem sporządzenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasto Sieradz na lata 2015-2032” jest oczyszczenie jej terenu z azbestu, poprzez przedstawienie harmonogramu
stopniowego usuwania wyrobów zawierających azbest. W szerokiej perspektywie będzie to skutkować wyeliminowaniem negatywnego wpływu azbestu na zdrowie mieszkańców oraz na stan środowiska na terenie
gminy.

Program zakłada realizację następujących zadań:
1. Inwentaryzację wyrobów zawierających azbest określającą ich rzeczywistą ilość i lokalizację oraz systematyczną aktualizację bazy danych
2. Zwiększenie tempa prac mających na celu usunięcie wyrobów zawierających azbest
- z budynków użyteczności publicznej, np. szkół, jednostek straży pożarnej oraz placów i dróg (często utwardzanych azbestem), a także innych nieruchomości należących do miasta
- z zabudowań domowych i gospodarskich oraz z terenów nieruchomości osób prywatnych poprzez merytoryczne i finansowe wsparcie mieszkańców w tym zakresie
3. Organizację demontażu i wywiezienia materiałów zawierających azbest z terenu miasta na składowisko odpadów
4. Przeprowadzenie szkoleń w celu edukacji lokalnej społeczności w zakresie szkodliwego wpływu azbestu na stan zdrowia ludzkiego oraz wytycznych obowiązujących podczas bezpiecznego postępowania, usuwania i utylizacji wyrobów zawierających azbest
5. Finansowanie Programu poprzez:
- przeznaczenie środków z budżetu Gminy
- pozyskanie funduszy ze źródeł zewnętrznych
6. Prowadzenie monitoringu bieżącej realizacji Programu oraz okresowe sprawozdanie z jego realizacji władzom samorządu terytorialnego i mieszkańcom
7. Aktualizowanie Programu.


Dotacja do usuwania azbestu z obiektów budowlanych na terenie gminy Miasto Sieradz - edycja 2023

     Urząd Miasta Sieradza informuje, że od 2 czerwca br. zostanie uruchomiony nabór wniosków o zawarcie umowy o udzielenie dotacji na dofinansowanie zadania polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie gminy Miasto Sieradz.  Program zakłada dotacje w wysokości 90% kosztów kwalifikowanych inwestycji, natomiast nie więcej niż 2 000,00 zł.
     Szczegółowy regulamin udzielania dotacji celowych określony został w uchwale Nr LXXXII/567/2023 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie regulaminu udzielania dotacji celowej na zadanie polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie gminy Miasto Sieradz (Dz. Urz.Woj. Łódz. z 2023 r. poz. nr 4327).

http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2023/4327/akt.pdf

     Wniosek o zawarcie umowy dotacji wraz z wymaganymi dokumentami, w tym dokumentem potwierdzającym władanie nieruchomością, zgłoszeniem robót budowlanych z Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Sieradzu, pełnomocnictwem w przypadku współwłasności oraz RODO można składać w Urzędzie Miasta Sieradza.
    Wzór wniosku wraz z załącznikami znajdą Państwo poniżej.

Ponieważ liczba przyznanych dotacji jest limitowana wysokością środków finansowych przeznaczonych na ten cel w uchwale budżetowej w danym roku, decyduje kolejność zgłoszeń.

Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 Wniosek o podpisanie umowy dotacji2023 01.06.2023 pdf 295,3 KB 9
2 Pełnomocnictwo (współwłasność) AZBEST 01.06.2023 pdf 290,49 KB 7
3 Informacja o rodzaju, ilości i miejscach wykorzystywania azbestu - wprowad...018 r. 01.06.2023 pdf 302,51 KB 7
4 Zgoda RODO2023 01.06.2023 pdf 211,74 KB 8
5 Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasto Sieradz na lata 2015 - 2032 11.12.2018 pdf 789,1 KB 95