Strefa mieszkańca!

Zaloguj się
Zarejestruj się
Post

aktualność

Aktualność Dofinansowanie do turystyki i krajoznawstwa

Dofinansowanie do turystyki i krajoznawstwa

Sieradzki magistrat ogłosił otwarty konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2021 w obszarze turystyki i krajoznawstwa

Adresatami konkursu są organizacje pozarządowe; osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego; stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; spółdzielnie socjalne; spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 133), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Celem konkursu jest popularyzacja zdrowego stylu życia, odkrywanie lokalnych walorów turystycznych. W zakres przedsięwzięć, które mogą ubiegać się o zdobycie środków w ramach konkursu wchodzi
organizowanie imprez rekreacyjnych, turystycznych i krajoznawczych a także upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa poprzez wydawnictwa lokalne. Beneficjentami mogą być dzieci i młodzież oraz dorośli mieszkańcy miasta Sieradza
Termin realizacji zadania – kwiecień - listopad 2021 r.
Termin złożenia ofert – do 31 marca 2021r.

Ogłoszenie o konkursie jest do pobrania tutaj.

Może Cię zainteresować

Debata nad Raportem o stanie Gminy Miasto Sieradz za 2020 Komunikaty

Debata nad Raportem o stanie Gminy Miasto Sieradz za 2020

Wywieś flagę i prześlij zdjęcie Inne

Wywieś flagę i prześlij zdjęcie

XLII sesja Rady Miejskiej. Zapowiedź Rada Miejska

XLII sesja Rady Miejskiej. Zapowiedź

Sesja Rady Miejskiej. Pieniądze na drogi Rada Miejska

Sesja Rady Miejskiej. Pieniądze na drogi

Komentarze