Strefa mieszkańca!

Zaloguj się
Zarejestruj się
Post

Program Czyste powietrze


CZYSTE POWIETRZE to kompleksowy program, skierowany do osób fizycznych, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.

Rodzaje przedsięwzięć objętych dofinansowaniem:

1. Demontaż starych źródeł ciepła na paliwa stałe oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła
 • Kotły gazowe
 • Kotły olejowe
 • Węzły cieplne
 • Ogrzewanie elektryczne
 • Pompy ciepła
 • Kotły na paliwo stałe (węgiel, pellet) spełniające wymagania programu
2. Demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu jako element uzupełniający wymianę źródła ciepła
3. Docieplenie przegród budowlanych (zewnętrznych, wewnętrznych, stropów, fundamentów)
4. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (w pomieszczeniach ogrzewanych), bram garażowych, o odpowiednich wymaganiach przenikalności cieplne
5. Instalacja odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej)
6. Montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
7. Dokumentacja dotycząca powyższego zakresu (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy)
Uwaga
Koniec dotacji na piece węglowe
Zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu „Czyste Powietrze” będzie możliwy tylko do końca obecnego roku. Zatem, aby otrzymać dotację wnioskujący musi do 31 grudnia 2021 r. złożyć wniosek o dofinansowanie obejmujący kocioł na węgiel, zakupić i zamontować to źródło ciepła a dodatkowo potrzebna jest faktura wystawiona do końca bieżącego roku (warunek ten nie dotyczy wniosków złożonych przed datą wejścia w życie zmian w programie, czyli przed 1 lipca 2021 r.).


Najważniejsze warunki programu:

 • Warunkiem uzyskania dofinansowania jest trwała likwidacja starego źródła ciepła, potwierdzona dokumentami zezłomowania
 • Dotacje w ramach programu Czyste Powietrze można łączyć z termomodernizacyjną ulgą podatkową
 • Prowadzona w budynku działalność gospodarcza (również wynajem czy najem okazjonalny) nie może przekraczać 30% powierzchni całkowitej
 • Termin realizacji inwestycji nie może przekroczyć 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie
 • Możliwość sfinansowania kosztów poniesionych do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dotację
 • Szybki okres weryfikacji wniosku – do 30 dni

Uwaga: Nabór do programu Czyste Powietrze nie dotyczy budynków nowobudowanych i wielorodzinnych.


Osoby uprawnione do skorzystania z dofinansowania:


Podstawowy poziom dofinansowania:
Osoby fizyczne, będące właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł. W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł, dochody sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 100 000 zł.

Dochód jest potwierdzany w postaci oświadczenia.

Kwota dofinansowania wynosi do 20.000 zł, ale może zwiększyć się do 30.000 zł, dzięki dwóm bonusom:

+ bonus klimatyczny do 5.000 zł (zależny od emisyjności źródła)
+ dotacja Mój Prąd 5.000 zł na instalacje fotowoltaiczne

Rodzaje możliwych kosztów poziom podstawowy


Podwyższony poziom dofinansowania:

Osoby fizyczne będące właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą, a przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

1.564 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

2.189 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Dochód jest potwierdzany zaświadczeniem wydanym zgodnie z art. 411 ust.10g ustawy - Prawo ochrony środowiska. Poniżej szczegóły dot. wydawania zaświadczeń o wysokości dochodu.

Kwota dofinansowania wynosi do 32.000 zł, ale może zwiększyć się do 37.000 zł, dzięki dotacji Mój Prąd 5.000 zł na instalacje fotowoltaiczne.

Rodzaje możliwych kosztów poziom rozszerzony

 

Maksymalne dotacje dla poszczególnych rodzajów kosztów:

Więcej informacji na stronie: http://czystepowietrze.gov.pl/wez-dofinansowanie/

 Ulotka Czyste Powietrze

Od dnia 06.07.2021 r. rozpoczęty został nabór ciągły wniosków o dofinansowanie dla formy dofinansowania jaką jest dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego
Dotacją objęte będą przedsięwzięcia polegające na wymianie nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych lub w wydzielonych w tych budynkach lokalach mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.
Nabór nie dotyczy budynków wielorodzinnych oraz budynków nowobudowanych.
 Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego, w ramach Programu będzie można złożyć wyłącznie w bankach które przystąpiły do jego wdrażania. Lista banków udzielających kredytu objętego dofinansowaniem w ramach Programu opublikowana jest na stronie internetowej https://czystepowietrze.gov.pl oraz na stronie internetowej WFOŚiGW w Łodzi i będzie podlegała bieżącej aktualizacji.
Banki udzielają informacji o Programie oraz na podstawie danych przekazanych przez wnioskodawców, wypełniają wnioski o dotację na częściową spłatę kapitału udzielonego przez siebie kredytu.
Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu przyjmowane w bankach przekazywane są do WFOŚiGW zgodnie z lokalizacją budynku/lokalu mieszkalnego objętego wnioskiem w celu ich rozpatrzenia oraz podjęcia decyzji o dofinansowaniu.

PUNKT INFORMACYJNY

Punkt Informacyjny Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” dla budynków zlokalizowanych na terenie Sieradza mieści się w Urzędzie Miasta Sieradz – II piętro pokój 49, Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz.  Osobą wskazaną do kontaktu jest p. Magdalena Chrzanowska, tel. (43) 826 61 49, e-mail: czystepowietrze@sieradz.eu.

Zakres działalności Punktu:

 • przyjmowanie wniosków o dofinansowanie,
 • pomoc w przygotowaniu wniosku wraz z Wnioskodawcą pod kątem spełnienia wymagań określonych w Programie,
 • weryfikacja wniosków o dofinansowanie wraz z załącznikami,
 • pomoc Wnioskodawcom przy wypełnianiu wniosku o płatność wraz z wymaganymi załącznikami,
 • doradztwo w zakresie programu Czyste Powietrze,
 • wydawanie zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu.

 

ZAŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI PRZECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO DOCHODU NA POTRZEBY PROGRAMU "CZYSTE POWIETRZE"

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania, powinna uzyskać, do dnia złożenia wniosku, zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Poprzez gospodarstwo domowe należy rozumieć:

 • jednoosobowe: osoba fizyczna występująca z żądaniem wydania zaświadczenia samotnie zamieszkująca i gospodarująca;
 • wieloosobowe: osoba fizyczna występująca z żądaniem wydania zaświadczenia oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące.

Sposób liczenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego uzależniony jest od terminu złożenia wniosku. Jeżeli wniosek o wydanie zaświadczenia zostanie złożony w okresie:

 • od 1 stycznia do 31 lipca danego roku - uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o wydania zaświadczenia,
 • od 1 sierpnia do 31 grudnia danego roku - uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia.

Od 1 marca 2021 roku żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego można złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Kościuszki 5, 98-200 Sieradz, Dział Świadczeń Rodzinnych pokój nr 12.

Rozpatrzenie wniosku i wydanie zaświadczenia nie podlega żadnym opłatom.

Zaświadczenie wydawane jest w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania administracyjnego, termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.

żądanie wydania zaświadczenia o dochodach
żądanie wydania zaświadczenia o dochodach (wersja edytowalna)