Strefa mieszkańca!

Zaloguj się
Zarejestruj się
Post

Program Czyste powietrze


„Czyste powietrze” to kompleksowy program, skierowany do osób fizycznych, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.

Czy wiesz, że...

Czy wiesz, że od początku funkcjonowania programu "Czyste powietrze" tj. od 2018 r. do końca marca tego roku, kwota wypłaconych dotacji dla mieszkańców Sieradza wyniosła ponad 6,2 mln zł!
Z ogólnej liczby złożonych wniosków podpisano już 631 umów a zrealizowano 393 przedsięwzięcia. 

Nazwa gminy
Liczba złożonych
wniosków o dofinansowanie

Liczba zawartych umów
Liczba zrealizowanych
przedsięwzięć

Kwota wypłaconych
dotacji

Miasto Sieradz
748
631
393
6.230.609,82 zł

Realizacja programu: 2018-2029

Formy dofinansowania:
·         dotacja
·         dotacja z prefinansowaniem
·         dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego.

Rodzaje przedsięwzięć objętych dofinansowaniem
•   Demontaż starych źródeł ciepła na paliwa stałe oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła
-   kotły gazowe
-   kotły olejowe
-   węzły cieplne
-   ogrzewanie elektryczne
-   pompy ciepła
-   kotły zgazowujące drewno
•    Demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu jako element uzupełniający wymianę źródła ciepła
•    Docieplenie przegród budowlanych (zewnętrznych, wewnętrznych, stropów, fundamentów)
•    Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (w pomieszczeniach ogrzewanych), bram garażowych, o odpowiednich wymaganiach przenikalności cieplnej
•    Instalacja odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej)
•    Montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
•    Dokumentacja dotycząca powyższego zakresu (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy)

Najważniejsze warunki programu:


- O dotację może ubiegać się osoba będąca właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 135.000 zł (dochód Beneficjenta, a nie w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego).

- Prowadzona w budynku działalność gospodarcza (również wynajem czy najem okazjonalny) nie może przekraczać 30% powierzchni całkowitej.

- Termin realizacji inwestycji nie może przekroczyć 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

- Podatek od towarów i usług (VAT) jest kosztem niekwalifikowanym.

- Warunkiem uzyskania dofinansowania jest trwała likwidacja starego źródła ciepła, potwierdzona dokumentami zezłomowania.

- Dotacje w ramach programu Czyste Powietrze można łączyć z termomodernizacyjną ulgą podatkową.

- Możliwość sfinansowania kosztów poniesionych do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dotację.

- Dotacja do przedsięwzięcia z kompleksową termomodernizacją budynku/lokalu mieszkalnego,
możliwa jest po spełnieniu łącznie następujących warunków:
1) Został przeprowadzony audyt energetyczny budynku/lokalu mieszkalnego i został złożony wraz z wnioskiem o płatność Dokument podsumowujący audyt energetyczny budynku sporządzony na
obowiązującym w ramach programu wzorze;
2) Osiągnięto co najmniej jeden wskaźnik kompleksowej termomodernizacji:
a) zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową do 80 kWh/(m2*rok) lub
b) zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową o minimum 40%;
3) Zrealizowany został w całości wariant z audytu energetycznego gwarantujący osiągnięcie co najmniej jednego ze wskaźników określonych w ppkt 2, nie później, niż do dnia zakończenia
realizacji przedsięwzięcia.


Progi finansowe:
Beneficjenci są podzieleni na 3 kategorie:

Podstawowy poziom dofinansowania

Wnioskodawcy uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania - deklaracja dochodów w postaci oświadczenia. Są to osoby, których roczny dochód nie przekracza 135.000 złotych. Kwota dofinansowania wyniesie do 41.000 zł (bez kompleksowej termomodernizacji z PV), 66.000 zł (z kompleksową termomodernizacja z PV).

Rodzaje możliwych kosztów podstawowy poziom dofinansowania

https://portal.wfosigw.lodz.pl/data/uploads/25012022/dokumentyrozliczenia/1b.pdf

Podwyższony poziom dofinansowania

Wnioskodawcy mają prawa do podwyższonego dofinansowania, do 60 % wartości inwestycji. W ich gospodarstwie domowym dochód netto na osobę sięga do 1894 zł miesięcznie dla gospodarstwa wieloosobowego lub do 2 651 zł dla jednoosobowego. W tej grupie kwota dofinansowania może sięgać do 59.000 zł (bez kompleksowej termomodernizacji z PV), 99.000 zł (z kompleksową termomodernizacja z PV oraz dodatkowo audyt energetyczny 1 200 zł).

Dochód jest potwierdzany zaświadczeniem wydanym zgodnie z art. 411 ust.10g ustawy-Prawo ochrony środowiska.

Rodzaje możliwych kosztów poziom podwyższony

https://portal.wfosigw.lodz.pl/data/uploads/15072022/dokumentyrozliczenia/1c.pdf

Najwyższy poziom dofinansowania

Beneficjentem Części 3 programu może zostać osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

1) jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą,
2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:

    - 1 090 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
    - 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym,

lub

ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.


Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie najwyższego poziomu dofinansowania do WFOŚiGW, powinna uzyskać (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego albo zaświadczenie o ustalonym prawie do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego. Zaświadczenie powinno być wydane najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.

Rodzaje możliwych kosztów poziom najwyższy
https://portal.wfosigw.lodz.pl/data/uploads/15072022/dokumentyrozliczenia/1d.pdf

Zmiany, które mają zastosowanie również do wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach wcześniejszych wersji Programu:

•    Dodanie wyjątku w przypadku, gdy dofinansowanie łączy się z gminnymi programami parasolowymi, w których wnioskodawca nie staje się właścicielem kotła do zakończenia okresu trwałości. Wnioskodawca nie musi być właścicielem źródła ciepła, o dofinansowanie którego wnioskuje, żeby skorzystać z dofinansowania w ramach Programu;
•    Dodanie wyjątku dla przypadku, gdy opóźnienie rozliczenia wynika z przesunięcia terminu przyłączenia gazu przez operatora. Dopuszcza się wtedy wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia o więcej niż 6 miesięcy (limit taki obowiązuje w pozostałych przypadkach).
•    Usunięcie możliwości składania wniosku o płatność przed zawarciem umowy dotacji;
•    Dopuszczenie kotłów dwupaliwowych zgazowujących drewno i spalających pellet drzewny, jako zgodnych z celami Programu;
•    Doprecyzowanie wymagań dla przewodów kominowych w przypadku kotłów na paliwo stałe, ze względów bezpieczeństwa.

Dotacja z prefinansowaniem

 • Prefinansowanie to wypłata części lub całości dotacji przyznanej Beneficjentowi przez wfośigw na rachunek bankowy wykonawcy, na warunkach określonych w Programie, dotyczy Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego oraz najwyższego poziomu dofinansowania.

• Prefinansowanie obejmuje wypłatę:

- zaliczki - maksymalnie do wysokości 50% przyznanej dotacji przypadającej na dany zakres przedsięwzięcia zawarty w danej umowie z wykonawcą, przy czym suma wszystkich wypłaconych zaliczek nie może przekroczyć 50% maksymalnej kwoty dotacji na realizację przedsięwzięcia wynikającej z wniosku o dofinansowanie

- pozostałej części dofinansowania przypadającego na dany zakres przedsięwzięcia zawarty w danej umowie z wykonawcą (umowach z wykonawcami), po zrealizowaniu zakresu tej umowy i złożeniu przez Beneficjenta wniosku

• Prefinansowanie może objąć maksymalnie 3 umowy zawarte pomiędzy wnioskodawcą a wykonawcą zgodnie z warunkami wynikającymi z Programu, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane przewidziane w przedsięwzięciu realizowanym w ramach Programu.

• Beneficjent zobowiązany jest przedstawić potwierdzenie opłacenia wkładu własnego na realizację przedsięwzięcia - różnicy pomiędzy faktycznie poniesionym kosztem kwalifikowanym przedsięwzięcia a kwotą dotacji udzieloną Beneficjentowi na podstawie umowy o dofinansowanie, wyliczonego zgodnie z Programem, przypadającego na umowę z wykonawcą.


• Na stronie: www.czystepowietrze.gov.pl znajduje się wzór umowy z wykonawcą, który beneficjent będzie mógł wykorzystać do uregulowania stosunku prawnego z wykonawcą.

Regulamin oraz wszelkie dokumenty związane z Programem „Czyste Powietrze” można znaleźć na stronie:

https://portal.wfosigw.lodz.pl/wymagana-dokumentacja-sciezka-przez-wfoigw

Broszura dotycząca Programu dostępna jest na stronie:

https://czystepowietrze.gov.pl/wp-content/uploads/2023/01/189_-nowa-broszura-Czyste-Powietrze_drukarka.pdf

Punkt Informacyjny

Punkt Informacyjny Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” dla budynków zlokalizowanych na terenie Sieradza mieści się w Urzędzie Miasta Sieradz – II piętro pokój 49, Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz. Osobą wskazaną do kontaktu jest Magdalena Chrzanowska, tel. (43) 826 61 49, e-mail: czystepowietrze@sieradz.eu.


Zakres działalności Punktu:

- przyjmowanie wniosków o dofinansowanie,
- pomoc w przygotowaniu wniosku wraz z Wnioskodawcą pod kątem spełnienia wymagań określonych w Programie,
- weryfikacja wniosków o dofinansowanie wraz z załącznikami,
- pomoc Wnioskodawcom przy wypełnianiu wniosku o płatność wraz z wymaganymi załącznikami,
- doradztwo w zakresie programu Czyste Powietrze.

LISTA BANKÓW UCZESTNICZĄCYCH W PROGRAMIE: