Strefa mieszkańca!

Zaloguj się
Zarejestruj się
Post

Program Czyste powietrze

„Czyste powietrze” to kompleksowy program, skierowany do osób fizycznych, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.

Realizacja programu: 2018-2029

Formy dofinansowania

·         Dotacja
·         Dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego.

Rodzaje przedsięwzięć objętych dofinansowaniem
    • Demontaż starych źródeł ciepła na paliwa stałe oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła
        ◦ Kotły gazowe
        ◦ Kotły olejowe
        ◦ Węzły cieplne
        ◦ Ogrzewanie elektryczne
        ◦ Pompy ciepła
        ◦ Kotły na paliwo stałe (węgiel, pellet) spełniające wymagania programu
    • Demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu jako element uzupełniający wymianę źródła ciepła
    • Docieplenie przegród budowlanych (zewnętrznych, wewnętrznych, stropów, fundamentów)
    • Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (w pomieszczeniach ogrzewanych), bram garażowych, o odpowiednich wymaganiach przenikalności cieplnej
    • Instalacja odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej)
    • Montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
    • Dokumentacja dotycząca powyższego zakresu (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy)

Najważniejsze warunki programu:

- O dotację może ubiegać się osoba będąca właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100.000 zł (dochód Beneficjenta, a nie w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego)
- Prowadzona w budynku działalność gospodarcza (również wynajem czy najem okazjonalny) nie może przekraczać 30% powierzchni całkowitej
- Termin realizacji inwestycji nie może przekroczyć 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie
- Warunkiem uzyskania dofinansowania jest trwała likwidacja starego źródła ciepła, potwierdzona dokumentami zezłomowania
- Dotacje w ramach programu Czyste Powietrze można łączyć z termomodernizacyjną ulgą podatkową
- Możliwość sfinansowania kosztów poniesionych do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dotację
Będzie można finansować przedsięwzięcia rozpoczęte do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, przy czym data ich rozpoczęcia nie może być wcześniejsza niż 15 maja br. Zmieniona wersja programu umożliwia także wsparcie inwestycji już zakończonych.
- Pompy ciepła, kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne itp. – zeroemisyjne instalacje mogą liczyć na wyższe kwoty dofinansowania
- Szybki okres weryfikacji wniosku – do 30 dni

Progi finansowe:
Beneficjenci są podzieleni na 2 kategorie:
1
Wnioskodawcy uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania - deklaracja dochodów w postaci oświadczenia. Są to osoby, których roczny dochód nie przekracza 100.000  złotych. Kwota dofinansowania wyniesie do 20.000 zł, ale może zwiększyć się do 30.000 zł, dzięki dwóm bonusom:
+ bonus klimatyczny do 5.000 zł (zależny od emisyjności źródła)
+ dotacja Mój Prąd 5.000 zł na instalacje fotowoltaiczne

Rodzaje możliwych kosztów poziom podstawowy

2
Wnioskodawcy mają prawa do podwyższonego dofinansowania, do 60 % wartości inwestycji. W ich gospodarstwie domowym dochód netto na osobę sięga do 1400 zł miesięcznie dla gospodarstwa wieloosobowego lub do 1960 zł dla jednoosobowego. W tej grupie kwota dofinansowania może sięgać do 32.000 zł + ew. dotacja Mój Prąd 5.000 zł - łącznie do 37.000 zł dofinansowania.
Dochód jest potwierdzany zaświadczeniem wydanym zgodnie z art. 411 ust.10g ustawy-Prawo ochrony środowiska.
Wchodzi w życie nie wcześniej niż po wejściu w życie zmian legislacyjnych umożliwiających wydawanie zaświadczeń. 

Rodzaje możliwych kosztów poziom rozszerzony

Punkt Informacyjny

Punkt Informacyjny Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” dla budynków zlokalizowanych na terenie Sieradza mieści się w Urzędzie Miasta Sieradz – II piętro pokój 49, Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz. Osobą wskazaną do kontaktu jest Magdalena Chrzanowska, tel. (43) 826 61 49, e-mail: czystepowietrze@sieradz.eu.


Zakres działalności Punktu:

- przyjmowanie wniosków o dofinansowanie,
- pomoc w przygotowaniu wniosku wraz z Wnioskodawcą pod kątem spełnienia wymagań określonych w Programie,
- weryfikacja wniosków o dofinansowanie wraz z załącznikami,
- pomoc Wnioskodawcom przy wypełnianiu wniosku o płatność wraz z wymaganymi załącznikami,
- doradztwo w zakresie programu Czyste Powietrze.

Do pobrania:

Ulotka Czyste Powietrze