Strefa mieszkańca!

Zaloguj się
Zarejestruj się
Post

Aktualności rewitalizacja

Październik 2017 r.

Przedstawiamy do Państwa opinii projekt „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Sieradza na lata 2018-2023”Rewitalizacja stanowi proces, którego celem jest wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszaru zdegradowanego. Niniejszy dokument przedstawia rozwiązania konkretnych problemów zidentyfikowanych na wskazanym obszarze w Mieście Sieradzu.Zapraszamy wszystkich zainteresowanych - mieszkańców, organizacje pozarządowe, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, instytucje i podmioty gospodarcze do zgłoszenia wniosków i uwag do wyżej wymienionego dokumentu, które postaramy się uwzględnić, aby nadać mu ostateczny kształt.Projekt dokumentu jest wyłożony do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Miasta Sieradza (ul. Plac Wojewódzki 1) Biuro Obsługi Klienta w okresie od 9 do 18 października 2017 r. w godzinach od 7:30 do 15:30 oraz na stronie internetowej www.umsieradz.eu. 

Uwagi prosimy składać wyłącznie w postaci udostępnionego w Urzędzie oraz na stronie internetowej Urzędu formularza konsultacyjnego.Uwagi mogą być nadsyłane: drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@utila.pl lub złożone osobiście w Urzędzie Miasta Sieradza (Biuro Obsługi Interesantów), ul. Plac Wojewódzki 1.

Wnioski i uwagi złożone po upływie podanych powyżej terminów pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Sieradza.

Lipiec 2017 r.

Zakończyliśmy pierwszy etap prac związanych z przygotowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Sieradza na lata 2018-2023, w wyniku którego zidentyfikowaliśmy obszar zdegradowany na terenie miasta Sieradza, w którym występuje szczególne natężenie  zjawisk kryzysowych w sferze społecznej takich jak bezrobocie, ubóstwo czy niski poziom bezpieczeństwa publicznego.  

Przystępujemy do drugiego etapu prac jakim jest kształtowanie rozwiązań, które mają być odpowiedzią na zidentyfikowane problemy. Zapraszamy do składnia swoich pomysłów na działania podejmowane w obszarze rewitalizacji. Szczegóły w załącznikach. Projekty przyjmujemy do 18 sierpnia 2017 roku.

                                                  

Maj/Czerwiec 2017 r.

Rozpoczęcia prac dotyczących przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Sieradza na lata 2018-2023. Jest to dokument przygotowany przez władze miasta, który zawiera opis problemów społecznych, przestrzennych i gospodarczych występujących w gminie oraz opis działań, które będą podjęte w celu poprawy sytuacji we wskazanym obszarze. 

Grudzień 2014 r.

Rozstrzygnięto konkurs Łódzkiego Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w województwie łódzkim w roku 2014. W kategorii "Przestrzeń w zieleni" główną nagrodę przyznano za realizację projektu "Odtworzenie naturalnego koryta starorzecza Żegliny wraz z budową ciągów pieszo-rowerowych w Sieradzu".

                                                 (fot. Paweł Kurzawski)

Październik 2014 r.

Gmina Miasto Sieradz przekazała do użytku zabytkową kamienicę wraz z oficyną wyremontowane w ramach zadania "Renowacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych - kamienicy frontowej i oficyn położonych w obrębie posesji przy ulicy Dominikańskiej 5 na Starym Mieście w Sieradzu", Działanie VI.2 Renowacja substancji mieszkaniowej.

                               (fot. Paweł Kurzawski)

Gmina Miasto Sieradz zakończyła realizację inwestycji pn. "Odtworzenie naturalnego koryta starorzecza rzeki Żegliny wraz z budową ciągów pieszo-rowerowych w Sieradzu". Zadanie realizowano w ramach Działania VI.1 Rewitalizacja obszarów problemowych.

                               (fot. Paweł Kurzawski)

Gmina Miasto Sieradz przekazała do użytku kamienicę wyremontowaną w ramach zadania "Renowacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego w obrębie posesji przy ulicy Wodnej 3 na Starym Mieście w Sieradzu", Działanie VI.2 Renowacja substancji mieszkaniowej.

                               

Sierpień 2014 r.

W ramach Działania V.4 Infrastruktura kultury, Gmina Miasto Sieradz zorganizowała imprezę plenerową pn. "Koncertowa niedziela na sieradzkiej starówce". Impreza promuje projekt "Od elekcji królów Polski do epoki Internetu - sieradzka starówka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu".

Lipiec 2014 r.

Gmina Miasto Sieradz zakończyła realizację inwestycji pn. "Przebudowa i zagospodarowanie ulic Wodna, Podwale i Podrzecze (na odcinku od ul. Kolegiackiej do ul. Rzecznej) w Sieradzu wraz z infrastrukturą". Zadanie realizowano w ramach Działania VI.1 Rewitalizacja obszarów problemowych.

                                                 

Maj 2014 r.

Gmina Miasto Sieradz zorganizowała imprezę plenerową związaną z dziesiątą rocznicą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Oprócz warsztatów plastycznych, konkursów, gier i zabaw dla dzieci promowano na niej też grę planszową "Źródło", poświęconą rewitalizacji sieradzkiej starówki. Impreza odbyła się w ramach Działania V.4 Infrastruktura kultury.

Kwiecień 2014 r.

W ramach Działania V.4 - Infrastruktura kultury, Gmina Miasto Sieradz zorganizowała na Rynku starego miasta imprezę plenerową pn. "Sieradzkie Wrota Czasu". Impreza promuje projekt "Od elekcji królów Polski do epoki Internetu - sieradzka starówka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu".

                                                 

Marzec 2014 r.

Gmina Miasto Sieradz rozpoczęła roboty związane z realizacją zadania "Przebudowa i zagospodarowanie Rynku Praskiego, ulic Stawowej, Wschodniej, Wąskiej, części ulic: Zamkowej, Podzamcze, Grodzkiej, Podrzecze wraz z infrastrukturą oraz zagospodarowanie i urządzenie przestrzeni Wzgórza Zamkowego i przedpola zamku wraz z odtworzeniem fosy w Sieradzu". Zadanie realizowane w ramach Działania VI.1 - Rewitalizacja obszarów problemowych.

                                                  

Styczeń 2014 r.

Muzeum Okręgowe w Sieradzu zakończyło inwestycję pn. "Adaptacja i rozbudowa dla potrzeb muzealnych budynku zlokalizowanego przy ulicy Zamkowej 1". Zadanie zrealizowano w ramach Działania V.4 Infrastruktura kultury.
Gmina Miasto Sieradz rozstrzygnęła przetarg nieograniczony na realizację zadania realizowanego w ramach Działania VI.1 - Rewitalizacja obszarów problemowych, pn.: "Przebudowa i zagospodarowanie Rynku Praskiego, ulic Stawowej, Wschodniej, Wąskiej, części ulic: Zamkowej, Podzamcze, Grodzkiej, Podrzecze wraz z infrastrukturą oraz zagospodarowanie i urządzenie przestrzeni Wzgórza Zamkowego i przedpola zamku wraz z odtworzeniem fosy w Sieradzu". Wybrano ofertę Firmy Usługowo-Handlowej Maciej Dobosz z Krzepic.

                                                                              

W klasztorze Sióstr Urszulanek odbył się 19 stycznia koncert "Kolędy według Cypriana Bazylika" w wykonaniu solistów i orkiestry Teatru Wielkiego w Łodzi oraz chóru CANTILENA. Koncert zorganizowany został przez Gminę Miasto Sieradz w ramach promocji projektu "Od elekcji królów Polski do epoki Internetu - sieradzka starówka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu" Działanie V.4 Infrastruktura kultury.

Październik 2013 r.

Zgromadzenie Sióstr Zakonnych Urszulanek SJK Dom Zakonny w Sieradzu zakończyło realizację inwestycji pn.: "Renowacja XIII-wiecznego zespołu klasztorno-podominikańskiego w Sieradzu". Zadanie zrealizowano w ramach Działania VI.1 Rewitalizacja obszarów problemowych.

                                                 

Muzeum Okręgowe w Sieradzu zakończyło inwestycję pn. "Modernizacja skansenu poprzez rozbudowę wiaty gospodarczej na eksponowane maszyny rolnicze", realizowaną w ramach Działania VI.1 Rewitalizacja obszarów problemowych, oraz inwestycję pn. "Przebudowa budynku Muzeum Okręgowego w Sieradzu zlokalizowanego przy ul. Dominikańskiej 2", realizowaną w ramach Działania V.4 Infrastruktura kultury.

                                                 

Wrzesień 2013 r.

Powiat Sieradzki i Gmina Miasto Sieradz zakończyły przebudowę ulic Warszawskiej i Warckiej. Zadanie zrealizowano w ramach Działania VI.1 - Rewitalizacja obszarów problemowych. Uroczystego otwarcia ulic dokonali, ze strony Powiatu Sieradzkiego - Starosta Pan Dariusz Olejnik i Wicestarosta Pan Zbigniew Krasiński, ze strony Gminy Miasto Sieradz - Prezydent Pan Jacek Walczak oraz Wiceprezydent Pan Cezary Szydło.

                                                 

Sierpień 2013 r.

Gmina Miasto Sieradz rozstrzygnęła przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: "Renowacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego w obrębie posesji przy ul. Wodnej 3 na Starym Mieście w Sieradzu". Wybrano ofertę firmy "BUD-TRANS" Roboty Budowlano-Drogowe Maria Karbowiak z Sieradza. Zadanie realizowane w ramach Działania VI.2 - Renowacja substancji mieszkaniowej.

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Wszystkich Świętych w Sieradzu zakończyła realizację inwestycji pn.: "Renowacja schodów na wieżę kościoła farnego pw. Wszystkich Świętych w Sieradzu". Zadanie zrealizowano w ramach Działania VI.1 Rewitalizacja obszarów problemowych.

Lipiec 2013 r.

Gmina Miasto Sieradz ogłosiła przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: "Przebudowa i zagospodarowanie Rynku Praskiego, ulic: Stawowej, Wschodniej, Wąskiej, części ulic: Zamkowej, Podzamcze, Grodzkiej, Podrzecze wraz z infrastrukturą oraz zagospodarowanie i urządzenie przestrzeni Wzgórza Zamkowego i przedpola zamku wraz z odtworzeniem fosy w Sieradzu". Zadanie realizowane w ramach Działania VI.1 - Rewitalizacja obszarów problemowych.

Gmina Miasto Sieradz ogłosiła przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: "Renowacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego w obrębie posesji przy ul. Wodnej 3 na Starym Mieście w Sieradzu". Zadanie realizowane w ramach Działania VI.2 - Renowacja substancji mieszkaniowej.

Czerwiec 2013 r.

Gmina Miasto Sieradz zakończyła przebudowę ulic Dominikańskiej, Ogrodowej, Krótkiej, Sukienniczej, Szewskiej, Rybnej, części Zamkowej oraz parkingu przy ul. Zamkowej. Zadania realizowane były w ramach Działania VI.1 Rewitalizacja obszarów problemowych.

                                      

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Wszystkich Świętych w Sieradzu rozstrzygnęła przetarg nieograniczony na realizację inwestycji pn.: "Renowacja schodów na wieżę kościoła farnego pw. Wszystkich Świętych w Sieradzu". Wybrano ofertę Firmy Handlowo-Usługowej "PMP" s.c. P. Korpa, M. Szymański z Sieradza. Zadanie realizowane w ramach Działania VI.1 Rewitalizacja obszarów problemowych.

Maj 2013 r.

Gmina Miasto Sieradz przekazała do użytku kamienicę wraz z dwiema oficynami, wyremontowane w ramach zadania "Renowacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych w obrębie posesji przy ul. Kolegiackiej 3 na Starym Mieście w Sieradzu", Działanie VI.2 Renowacja substancji mieszkaniowej.

                                     


Gmina Miasto Sieradz rozstrzygnęła przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: "Przebudowa i zagospodarowanie ulic Wodnej, Podwale i Podrzecze (na odcinku od ul. Kolegiackiej do ul. Rzecznej) w Sieradzu wraz z infrastrukturą", Działanie VI.1 Rewitalizacja obszarów problemowych. Wybrano ofertę firmy WASBUD Robert Wąs z siedzibą w Grodkowie.

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Wszystkich Świętych w Sieradzu ogłosiła przetarg nieograniczony na realizację inwestycji pn. "Renowacja schodów na wieżę kościoła farnego pw. Wszystkich Świętych w Sieradzu". Zadanie realizowane w ramach Działania VI.1 Rewitalizacja obszarów problemowych.

Powiat Sieradzki i Gmina Miasto Sieradz zakończyły przebudowę ul. Kościuszki. Zadanie realizowano w ramach Działania VI.1 Rewitalizacja obszarów problemowych.

                                     

Kwiecień 2013 r.

W ramach Działania V.4 Infrastruktura Kultury, odbyła się na Rynku starego miasta impreza plenerowa pn. "Sieradzkie Wrota Czasu", promująca projekt "Od elekcji królów Polski do epoki Internetu - sieradzka starówka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu".

                                                 

Gmina Miasto Sieradz rozstrzygnęła konkurs na stworzenie projektu i wykonanie 1000 egzemplaży gry planszowej, której akcja rozgrywać się będzie na terenie sieradzkiej starówki. Nagrodę w postaci zaproszenia do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki przyznano firmie Locativo Sp. z o.o. z Krakowa. Konkurs zorganizowyny był w ramach Działania V.4 Infrastruktura kultury.

Gmina Miasto Sieradz rozstrzygnęła konkurs na organizację imprezy plenerowej pn. "Sieradzkie Wrota Czasu", promującej projekt "Od elekcji królów Polski do epoki Internetu - sieradzka starówka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu". Nagrodę w postaci zaproszenia do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki przyznano firmie NOBILITATIS Daria Urbaniak ze Zduńskiej Woli.

Gmina Miasto Sieradz ogłosiła przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. "Przebudowa i zagospodarowanie ulic Wodnej, Podwale i Podrzecze (na odcinku od ulicy Kolegiackiej do Rzecznej) w Sieradzu wraz z budową kanalizacji sanitarnej w ulicy Podwale i Podrzecze". Zadanie realizowane w ramach Działania VI.1 Rewitalizacja obszarów problemowych.

Marzec 2013r.

Muzeum Okręgowe w Sieradzu rozstrzygnęło przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: "Przebudowa budynku Muzeum Okręgowego w Sieradzu zlokalizowanego przy ul. Dominikańskiej 2 oraz adaptację i rozbudowę dla potrzeb muzealnych budynku zlokalizowanego przy ul. Zamkowej 1". Wybrano ofertę Firmy Handlowo-Usługowej PROJEKT-BUD Sp. z o.o. z Tomaszowa Mazowieckiego. Zadanie realizowane w ramach Działania V.4 Infrastruktura kultury.

W dniu 8 marca 2013r. w Sieradzkim Centrum Kultury otwarto wystawę zatytułowaną "Cyprian Bazylik - kompozytor, pisarz, drukarz z Sieradza". Wystawa przygotowana na zlecenie Gminy Miasta Sieradza w ramach promocji kulturalnej i zadania "Kulturalna Starówka - tu bije serce miasta". Działanie V.4 Infrastruktura kultury.

Gmina Miasto Sieradz ogłosiła konkurs na organizację imprezy plenerowej pn. "Sieradzkie Wrota Czasu". Impreza ma się odbyć w ramach promocji projektu "Od elekcji królów Polski do epoki Internetu - sieradzka starówka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu" Działanie V.4 Infrastruktura kultury.

Gmina Miasto Sieradz ogłosiła konkurs na stworzenie projektu i wykonanie 1000 egzemplaży gry planszowej, której akcja rozgrywałaby się na terenie sieradzkiej starówki. Konkurs organizowany jest w ramach promocji projektu "Od elekcji królów Polski do epoki Internetu - sieradzka starówka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu", Działanie V.4 Infrastruktura kultury.

Luty 2013 r.

Gmina Miasto Sieradz rozpoczęła roboty związane z realizacją zadania pn.: "Odtworzenie naturalnego koryta starorzecza rzeki Żegliny wraz z budową ciągów pieszo-rowerowych w Sieradzu".

                                                 


Muzeum Okręgowe w Sieradzu ogłosiło przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: "Przebudowa budynku Muzeum Okręgowego w Sieradzu zlokalizowanego przy ul. Dominikańskiej 2 oraz adaptację i rozbudowę dla potrzeb muzealnych budynku zlokalizowanego przy ul. Zamkowej 1". Zadanie realizowane w ramach Działania V.4 Infrastruktura kultury.

W Galerii Teatr odbyła się wystawa pn. : "Średniowieczny i nowożytny Rynek w Sieradzu w świetle ratowniczych badń archeologicznych". Wystawa zorganizowana została na zlecenie Gminy Miasta Sieradza przez Sieradzkie Centrum Kultury w ramach Działania V.4 Infrastruktura kultury. Zadanie - "Kulturalna Starówka - tu bije serce miasta".

Płyta "Cyprian Bazylik, dzieła wszystkie, XVI w.", nagrana w klasztorze Sióstr Urszulanek SJK przez Zespół Instrumentów Dawnych Ars Nova, Subtilior Ensemble i chór Cantilena, w ramach zadania "Kulturalna Starówka - tu bije serce miasta", została nominowana przez Akademię Fonograficzną do Fryderyków 2013. Nominacja dotyczy trzech kategorii: Album Roku - Muzyka Dawna, Najwybitniejsze Nagranie Muzyki Polskiej oraz Artysta Roku - nominacja dla zespołu Ars Nova.

Grudzień 2012 r.

Gmina Miasto Sieradz rozstrzygnęła przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: "Odtworzenie naturalnego koryta starorzecza rzeki Żegliny wraz z budową ciągów pieszo-rowerowych w Sieradzu". Wybrano ofertę konsorcjum firm: Molewski Sp. z o.o. Chodecz oraz Przedsiębiorstwa Inżynierii Środowiska i Melioracji "Ekomel" S.A. z Poddębic. Zadanie realizowane jest w ramach Działania VI.1 Rewitalizacja obszarów problemowych.

Powiat Sieradzki oraz Gmina Miasto Sieradz zakończyły przebudowę ulicy Kolegiackiej. Zadanie realizowano w ramach Działania VI.1 Rewitalizacja obszarów problemowych

                                                 

Listopad 2012 r.

Muzeum Okręgowe w Sieradzu rozstrzygnęło przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: "Modernizacja Skansenu poprzez rozbudowę wiaty gospodarczej na eksponowane maszyny rolnicze". Wybrano ofertę firmy DARK-BUD Usługi remontowo-budowlane, Dariusz Jeziorski z Burzenina. Zadanie realizowane w ramach Działania VI.1 Rewitalizacja obszarów problemowych.

Zgromadzenie Sióstr Zakonnych Urszulanek Dom Zakonny w Sieradzu ogłosiło i rozstrzygnęło przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: "Renowacja XIII-wiecznego zespołu klasztorno-podominikańskiego w Sieradzu (wykonanie instalacji elektrycznej)". Zadanie realizowane jest w ramach Diałania VI.1 Rewitalizacja obszarów problemowych. Wybrano ofertę firmy SKANSKA S.A.

Gmina Miasto Sieradz ogłosiła drugi przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: "Odtworzenie naturalnego koryta starorzecza rzeki Żegliny wraz z budową ciągów pieszo-rowerowych w Sieradzu. Zadanie realizowane w ramach Działania VI.1 Rewitalizacja obszarów problemowych.

Październik 2012 r.

Muzeum Okręgowe w Sieradzu ogłosiło przetarg nieograniczony na realizację zadnia pn.: "Modernizacja Skansenu poprzez rozbudowę wiaty gospodarczej na eksponowane maszyny rolnicze". Zadanie realizowane jest w ramach projektu "Od elekcji królów Polski do epoki Internetu - sieradzka starówka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu", Działanie VI.1 Rewitalizacja obszarów problemowych.

Gmina Miasto Sieradz ogłosiła przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: "Odtworzenie naturalnego koryta starorzecza rzeki Żegliny wraz z budową ciągów pieszo-rowerowych w Sieradzu". Zadanie realizowane w ramach Działania VI.1 Rewitalizacja obszarów problemowych.

Gmina Miasto Sieradz unieważniła przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: "Odtworzenie naturalnego koryta starorzecza rzeki Żegliny wraz z budową ciągów pieszo-rowerowych w Sieradzu".

Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Wszystkich Świętych zakończyła przebudowę placu przy kościele farnym. Był to drugi etap inwestycji pn. "Rewitalizacja placu przy kościele p.w. Wszystkich Świętych w Sieradzu", realizowanej w ramach Działania VI.1 Rewitalizacja obszarów problemowych.

                                                 

Wrzesień 2012 r.

Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego Dom Zakonny w Sieradzu rozstrzygnęło przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn. "Renowacja XIII wiecznego zespołu klasztorno-podominikańskiego w Sieradzu". Zadanie to realizowane jest w ramach projektu "Od elekcji królów Polski do epoki Internetu - sieradzka starówka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu" Działanie VI.1 Rewitalizacja obszarów problemowych. Wykonawca, któremu udzielono zamówienia to firma Skanska S.A.

Sierpień 2012 r.

W ramach Działania VI.1 Rewitalizacja obszarów problemowych Powiat Sieradzki oraz Gmina Miasto Sieradz rozpoczęły przebudowę ulic Kolegiackiej i Kościuszki.

                                     

W ramach Działania VI.1 Rewitalizacja obszarów problemowych Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Wszystkich Świętych w Sieradzu rozpoczęła przebudowę placu przy kościele farnym. Jest to drugi etap inwestycji pn.: "Rewitalizacja placu przy kościele p.w. Wszystkich Świętych w Sieradzu".

W ramach Działania V.4 Infrastruktura kultury, w dniach 3, 10, 17, 24 i 31 sierpnia odbył się na Rynku cykl imprez pod wspólną nazwą "Sieradz tańczy". Organizatorem było Sieradzkie Centrum Kultury, które w maju wygrało rozpisany przez Gminę Miasto Sieradz konkurs na opracowanie i realizację programu promocyjnego pn. "Kulturalna Starówka - tu bije serce miasta".

                                       (fot. Marcin Grabia)

Lipiec 2012 r.

Powiat Sieradzki rozstrzygnął przetarg na wykonanie inwestycji pn. "Przebudowa i zagospodarowanie ulicy Kościuszki, Kolegiackiej, Warszawskiej i Warckiej w Sieradzu" realizowanej w ramach projektu "Od elekcji królów Polski do epoki Internetu - sieradzka starówka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu" Działanie VI.1 Rewitalizacja obszarów problemowych. Wybrano ofertę firmy SKANSKA S.A. z siedzibą w Warszawie.

                                     

Uroczystego otwarcia Centrum Informacji Kulturalnej dokonali Prezydent Miasta Sieradza Pan Jacek Walczak, Wicestarosta Sieradzki Pan Zbigniew Krasiński oraz Dyrektor Sieradzkiego Centrum Kultury Pan Romuald Erenc.

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Wszystkich Świętych w Sieradzu rozstrzygnęła przetarg na wykonanie inwestycji pn. "Rewitalizacja placu przy kościele p.w. Wszystkich Świętych w Sieradzu - etap II", realizowanego w ramach Działania VI.1 Rewitalizacja obszarów problemowych. Wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Hanlowo-Usługowego "DROCHOD" z siedzibą w Zduńskiej Woli.

Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego Dom Zakonny w Sieradzu ogłosiło przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn. "Renowacja XIII-wiecznego zespołu klasztorno-podominikańskiego w Sieradzu". Zadanie realizowane jest w ramach projektu "Od elekcji królów Polski do epoki Internetu - sieradzka starówka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu" Działanie VI.1 Rewitalizacja obszarów problemowych.

Czerwiec 2012 r.

Parafia Rzymsko-Katolicka pw.Wszystkich Świętych w Sieradzu ogłosiła przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn. "Rewitalizacja placu przy kościele pw. Wszystkich Świętych w Sieradzu - etap II", realizowanego w ramach Działania VI.1 Rewitalizacja obszarów problemowych.

                                                 

Odbyła się dwudniowa wizyta przedstawicieli firm ECORYS i Metropolitan Reserch Institute działających na zlecenie Komisji Europejskiej. Finansowany przez KE projekt ma dać odpowiedź w jakim stopniu unijne fundusze przyczyniły się do rewitalizacji zaniedbanych obszarów miejskich. Badniem objęto projekty realizowane w 10-ciu miastach europejskich, w tym projekt rewitalizacji Sieradzkiej Starówki.

Maj 2012 r.

Gmina Miasto Sieradz rozstrzygnęła konkurs o udzielenie zamówienia publicznego pn: "Opracowanie i realizacja programu promocyjnego pn. "Kulturalna Starówka - tu bije serce miasta" " realizowanego w ramach Działania V.4 Infrastruktura kultury. Nagrodę w postaci zaproszenia do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, przyznano Sieradzkiemu Centrum Kultury.

Kwiecień 2012 r.

W ramach Działania V.4 Infrastruktura kultury, Gmina Miasto Sieradz ogłosiła konkurs o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Opracowanie i realizacja programu promocyjnego pn. "Kulturalna Starówka - tu bije serce miasta".

W ramach Działania VI.1 Rewitalizacja obszarów problemowych, Gmina Miasto Sieradz rozpoczęła przebudowę ulicy Ogrodowej. Jest to kontynuacja zadania inwestycyjnego pn.: "Zagospodarowanie Rynku Starego Miasta oraz ulic Dominikańskiej, Rycerskiej, Ogrodowej i Krótkiej w Sieradzu."

                                                 

Gmina Miasto Sieradz rozstrzygnęła przetarg na dostawę mebli i sprzętu audiowizualnego wraz z montażem, stanowiących wyposażenie Centrum Informacji Kulturalnej w Sieradzu przy ulicy Rynek 18. Wybrana została oferta firmy Eltcrac System Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Centrum Informacji Kulturalnej powstaje w ramach Działania V.4 Infrastruktura kultury.

Marzec 2012 r.

Na ulicy Rybnej rozpoczęto prace związane z realizacją inwestycji pn.: "Przebudowa i zagospodarowanie ulic Sukienniczej, Szewskiej, Rybnej i części ulicy Zamkowej z parkingiem w Sieradzu wraz z budową kanalizacji sanitarnej w ulicy Sukienniczej i Szewskiej", realizowanej w ramach Działania VI.1 Rewitalizacja obszarów problemowych.

                                                 


W ramach Działania V.4 Infrastruktura kultury, Gmina Miasto Sieradz ogłosiła przetarg na dostawę mebli i sprzętu audiowizualnego wraz z montażem, stanowiących wyposażenie Centrum Informacji Kulturalnej w Sieradzu przy ul. Rynek 18.

Gmina Miasto Sieradz w dniu 6 marca 2012 r. podpisała z Województwem Łódzkim umowę o dofinansowanie Indywidualnego Projektu Kluczowego pn. "Od elekcji królów Polski do epoki Internetu - Sieradzka starówka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu - Działanie VI.1 Rewitalizacja obszarów problemowych", realizowanego w ramach Osi Priorytetowej VI Odnowa obszarów miejskich, Działanie VI.1 Rewitalizacja obszarów problemowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Nr wniosku WND-RPLD.06.01.00-00-070/11. Całkowita wartość projektu 48 092 395,49 PLN. Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla ww. projektu wynosi 23 481 750,00 PLN.

Luty 2012 r.

W związku z uzyskaniem przez Gminę Miasto Sieradz decyzji o pozwoleniu na użytkowanie kamienicy Rynek 18, odrestaurowane w ramach Działania VI.2 Renowacja substancji mieszkaniowej mieszkania zaczęli zajmować pierwsi lokatorzy.

                                     

Działanie V.4 Infrastruktura kultury - Zaadaptowane na potrzeby Centrum Informacji Kulturalnej pomieszczenia znajdujące się w odrestaurowanej kamienicy przy ul. Rynek 18, udostępnione zostały Sieradzkiemu Centrum Kultury.


Styczeń 2012 r.

Gmina Miasto Sieradz uzyskała decyzję o pozwoleniu na użytkowanie budynków odrestaurowanych w ramach inwestycji pn.: "Renowacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych - kamienicy frontowej i oficyn położonych w obrębie posesji Rynek 18 na Starym Mieście w Sieradzu" - Działanie VI.2 Renowacja substancji mieszkaniowej.

                                     

Gmina Miasto Sieradz rozstrzygnęła przetarg ogłoszony w ramach Działania VI.1 Rewitalizacja obszarów problemowych, na wykonanie inwestycji pn.: "Przebudowa i zagospodarowanie ulic: Ogrodowej, Krótkiej, Dominikańskiej, Sukienniczej, Szewskiej, Rybnej, części ul. Zamkowej w Sieradzu wraz z infrastrukturą". Wybrano ofertę firmy WASBUD Robert Wąs, z siedzibą w Grodkowie.

Grudzień 2011 r.

Zakończono renowację komunalnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych - kamienicy frontowej i oficyn położonych w obrębie posesji Rynek 18 (Działanie VI.2 Renowacja substancji mieszkaniowej) oraz adaptację części kamienicy na potrzeby Centrum Informacji Kulturalnej (Działanie V.4 Infrastruktura kultury).

W ramach Działania VI.1 Rewitalizacja obszarów problemowych, Gmina Miasto Sieradz ogłosiła przetarg na wykonanie inwestycji pn.: "Przebudowa i zagospodarowanie ulic: Ogrodowej, Krótkiej, Dominikańskiej, Sukienniczej, Szewskiej, Rybnej, części Zamkowej w Sieradzu wraz z infrastrukturą".

Listopad 2011 r.

Gmina Miasto Sieradz złożyła wniosek o dofinansowanie dla projektu pn. "Od elekcji królów Polski do epoki Internetu - sieradzka starówka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu" - Działanie VI.1. Rewitalizacja obszarów problemowych, realizowanego w ramach RPO WŁ na lata 2007-2013. 

Rozpoczęto renowację wielorodzinnych budynków mieszkalnych - kamienicy frontowej i oficyny położonych w obrębie posesji przy ulicy Dominikańskiej 5 na Starym Mieście w Sieradzu.

Październik 2011 r.

Gmina Miasto Sieradz przygotowała dokumentację projektową dla dwóch zadań inwestycyjnych:

  • Zadanie 1 - "Odtworzenie naturalnego koryta starorzecza Żegliny wraz z budową ciągów pieszo-rowerowych".

  • Zadanie 2 - "Przebudowa i zagospodarowanie ulicy Podrzecze (na odcinku od ul. Rzecznej do ul. Podzamcze) w Sieradzu".

Rozpoczęła się realizacja inwestycji pn.: "Przebudowa budynku Muzeum Okręgowego w Sieradzu zlokalizowanego przy ul. Dominikańskiej 2". Zadanie w ramach Działania V.4 Infrastruktura kultury realizuje Muzeum Okręgowe w Sieradzu.

                                                 

Wrzesień 2011 r.

Gmina Miasto Sieradz rozstrzygnęła przetarg na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. "Renowacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych w obrębie posesji przy ul. Dominikańskiej 5 na Starym Mieście w Sieradzu". Wybrano ofertę Zakładu Budowlanego „Rem-A-Bud” mgr inż. Stanisława Wielowskiego.

Realizując w ramach zadania „Promocja Kultury” program „Kulturalna Starówka – tu bije serce miasta”, Urząd Miasta Sieradz zorganizował na Rynku Starego Miasta koncert pn. „Sieradzka Scena Rockowa”.

                                     

Rozpoczęto prace renowacyjne wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych w obrębie posesji przy ul.Kolegiackiej 3 w Sieradzu.

                                    

Sierpień 2011 r.

Gmina Miasto Sieradz ogłosiła drugi przetarg na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: "Renowacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych w obrębie posesji przy ul. Dominikańskiej 5 na Starym Mieści

Komentarze