Post

Aktualności


Pracuj u siebie! - edycja 201930.03.2020

W związku z obecną sytuacją w kraju, informujemy iż Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi wyraził zgodę na dokonanie zmian w regulaminie rekrutacji. Zmiany te mają na celu kontynuowanie działań w ramach projektu, jednocześnie przystosowując je do obecnych warunków związanych z ograniczeniem w kontaktach międzyludzkich i przemieszczaniu się.

Zmiany polegają na:

- możliwości przekazania informacji o wstępnych wynikach naboru nie tylko pocztą tradycyjną, ale przede wszystkim drogą elektroniczną na wskazany przez potencjalnego uczestnika/czkę adres mailowy;

- możliwości złożenia odwołania tylko od wyników oceny Formularza rekrutacyjnego – zrezygnowano z opcji złożenia odwołania od wyników rozmowy z doradcą zawodowym, gdyż wymuszało to by konieczność zorganizowania kolejnego bezpośredniego spotkania z doradcą (wszystkie osoby zostały pozytywnie ocenione podczas pierwszej rozmowy);

- wydłużeniu z 7 do 14 dni ponownej oceny merytorycznej Formularzy rekrutacyjnych, dokonywanej w wyniku złożenia odwołania.


Do pobrania zaktualizowany regulamin rekrutacji.

Do końca bieżącego tygodnia opublikujemy wstępną listę rankingową i przekażemy Państwu na skrzynkę mailową informację o wynikach naboru.10.02.2020

Informujemy,  iż 7 lutego zakończyliśmy nabór do projektu „Pracuj u siebie!- edycja 2019”. Łącznie wpłynęły 62 formularze rekrutacyjne, z czego 2 nie spełniły wymagań formalnych. Do kolejnego etapu przekazanych zostało 60 formularzy, które będą poddane ocenie merytorycznej. Zewnętrzni eksperci weryfikować będą realność pomysłu na biznes, szanse przetrwania firmy na rynku, doświadczenie zawodowe i/lub kwalifikacje osoby zamierzającej otworzyć własną działalność gospodarczą oraz zasadność zaplanowanych wydatków.
Następnie każda z 60 osób zostanie zaproszona na rozmowę z doradcą zawodowym, który zweryfikuje predyspozycje do samodzielnego prowadzenia firmy. O terminie rozmowy poinformujemy za pośrednictwem wskazanego w formularzu adresu e-mailowego lub za pomocą poczty tradycyjnej.
Przy upublicznianiu na stronie internetowej wyników poszczególnych etapów naboru do projektu będziemy posługiwać się indywidualnymi numerami przypisanymi do każdego/j uczestnika/czki. Na wskazany w formularzu adres mailowy otrzymają Państwo informację o przyznanym numerze. Można także zgłaszać się osobiście do Biura projektu w celu uzyskania tegoż numeru. Uwaga: telefonicznie nie udzielamy takich informacji.

4.02.2020

Przypominamy, że tylko do najbliższego piątku przyjmujemy zgłoszenia do projektu „Pracuj u siebie!- edycja 2019”.
W ramach projektu oferujemy bezzwrotne wsparcie na otwarcie działalności gospodarczej w wysokości do 23.050 zł oraz wsparcie pomostowe na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem firmy przez pierwsze 12 miesięcy - w wysokości do 2.250 zł/mies. Łącznie można zatem otrzymać do 50.050 zł. Uczestnicy/czki projektu będą mogli/ły skorzystać z bezpłatnych szkoleń dotyczących prowadzenia własnej działalności i opracowywania biznesplanu.
Pomoc przeznaczona jest dla osób pozostających bez pracy, w wieku 30 lat i więcej, zamieszkujących powiat sieradzki.


23.01.2020
Informujemy, iż formularze rekrutacyjne do projektu „Pracuj u siebie! – edycja 2019” należy złożyć:

a)    w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Sieradza (w godzinach pracy Urzędu) lub
b)    przesłać pocztą tradycyjną na adres Biura projektu lub
c)    złożyć w formie skanu drogą elektroniczną (e-mail: pracuj@sieradz.eu)

Dokumenty rekrutacyjne powinny być w zamkniętej i opisanej kopercie z adnotacją: Formularz rekrutacyjny do projektu „Pracuj u siebie! – edycja 2019”.

Szczegóły znajdują się w zakładce „Rekrutacja” lub pod. nr telefonu 43 826 61 47.

    Informujemy także, że w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej oddział w Sieradzu mającym swoją siedzibę na ul. 3 Maja 7 tel. 43 822 81 84, 822 81 86, udzielona zostanie Państwu pomoc w wypełnianiu Formularza Rekrutacyjnego do w/w projektu.


17.01.2020

Informujemy, iż w dniach od 20 stycznia do 7 lutego prowadzona będzie rekrutacja do projektu „Pracuj u siebie! – edycja 2019”. 
Do udziału w projekcie zapraszamy osoby pozostające bez pracy, w wieku 30 lat i więcej, zamieszkujące na terenie powiatu sieradzkiego, nie prowadzące w ciągu ostatnich 12 miesięcy działalności gospodarczej, spełniające przynajmniej jeden z niżej wymienionych warunków:
a)    w wieku 50 lat i więcej
b)    długotrwale bezrobotni
c)    kobiety
d)    osoby z niepełnosprawnościami
e)    osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie nie wyższe niż ponadgimnazjalne, czyli osoby bez wykształcenia, z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym ogólnokształcącym, ponadgimnazjalnym zawodowym, zasadniczym zawodowym),
f)    mężczyźni w wieku 30-49 lat.

UWAGA:
1.    Osoba, która w ciągu 12 m-cy poprzedzających przystąpienie do projektu miała zawieszoną działalność gospodarczą i jej nie wyrejestrowała, funkcjonuje jako podmiot gospodarczy i nie może być uczestnikiem projektu.
2.    Osoby z niepełnosprawnościami pozostające bez pracy, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, spełniające jednocześnie wymagane kryterium wiekowe (osoba w wieku 30 lat i więcej) mogą być uczestnikami projektu. Nie ma znaczenia fakt pobierania renty inwalidzkiej. Przepisy prawa nie wykluczają osób z niepełnosprawnościami z możliwości zatrudnienia czy podejmowania własnej działalności gospodarczej, nawet osób z orzeczoną niezdolnością do pracy. Istotne jest natomiast, żeby planowana działalność gospodarcza była adekwatna do stanu zdrowia osoby niepełnosprawnej.
Osoby z niepełnosprawnościami na etapie naboru do projektu przedkładają do wglądu orzeczenie o niepełnosprawności wraz z oświadczeniem.
3.    Osoba zakładająca własną firmę, we wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jako stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej musi wskazać teren powiatu sieradzkiego. W przypadku braku stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej (np. działalność mobilna, z dojazdem do klienta) do celów podatkowych przyjęty zostanie adres zamieszkania Uczestnika/czki (tzn. na terenie powiatu sieradzkiego).
Powyższy zapis nie wyklucza prowadzenia działalności poza terenem powiatu sieradzkiego.

Szczegóły znajdują się w zakładce „Rekrutacja” lub pod. nr telefonu 43 826 61 47.03.01.2020
Informujemy, iż nadal czekamy na zatwierdzenie regulaminu rekrutacji przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi. Tym samym nie możemy jeszcze uruchomić naboru uczestników/czek do projektu.
Osoby zainteresowane pozyskaniem dotacji na założenie działalności gospodarczej prosimy o zapoznanie się z zasadami udziału w projekcie https://sieradz.eu/harmonogram-projektu-pracujusiebie2019.
Informujemy także, że na etapie składania formularzy zgłoszeniowych potencjalny/a uczestnik/czka będzie musiał/a wskazać m.in.:
- Opis planowanej działalności gospodarczej  (zakres planowanej działalności, lokalizacja siedziby i miejsc wykonywania działalności, pozwolenia i licencje wymagane dla działalności, przewidywany popyt, potencjalni odbiorcy towarów / usług oraz kooperanci, planowane zatrudnienie, posiadane zasoby techniczne, które mogą zostać wykorzystane w planowanej działalności - pomieszczenia, urządzenia, meble, środki transportu) itd.
- Uwarunkowania, które pozwolą na utrzymanie się firmy na rynku – wraz z uzasadnieniem (np. przewaga nad konkurencją, lokalizacja itp.)
- Planowane  wydatki związane z uruchomieniem działalności oraz źródła ich finansowania (nakłady inwestycyjne/zakupy w PLN, w podziale na środki trwałe i obrotowe, źródła finansowania wydatków np. dotacja, środki własne, kredyt).
UWAGA: wkład własny nie jest wymagany, ale może zostać wniesiony w przypadku, gdy zakres działalności gospodarczej wymaga większych nakładów finansowych, niż przewidywana dotacja.


12.12.2019
3 grudnia 2019 roku podpisaliśmy umowę z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi na dofinansowanie kolejnej edycji projektu „Pracuj u siebie!”. W ramach naszego przedsięwzięcia wesprzemy 24 osoby w założeniu i prowadzeniu własnego biznesu. Szczegółowe dane dotyczące uczestników dostępne są w zakładce „Rekrutacja”.
Po zatwierdzeniu „Regulaminu rekrutacji” przez WUP uruchomiony zostanie nabór do projektu.
Więcej informacji można uzyskać telefonicznie pod numerem 43 826 61 47 lub mailowo: pracuj@sieradz.eu.