Strefa mieszkańca!

Zaloguj się
Zarejestruj się
Post

Aktualności
Pracuj u siebie! - edycja 201926.11.2020

Poniżej przedstawiamy dokumenty niezbędne do rozliczenia wsparcia pomostowego za okres 1 października – 30 listopada 2020 roku.

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy przesłać w formie skanu (z podpisami) na adres pracuj@sieradz.eu lub dostarczyć osobiście do Urzędu Miasta Sieradza – na biuro Obsługi Klienta.

Termin na dostarczenie dokumentów mija 10 grudnia 2020 roku.

W związku z faktem, że obecnie istnieje możliwość korzystania z różnego rodzaju pomocy z tzw. tarczy antykryzysowej przeciwdziałającej skutkom pandemii COVID-19 w postaci dotacji, pożyczek, umorzeń itp. konieczne jest potwierdzenie przez uczestników/czki projektu, że żaden wydatek, który jest przedstawiony do rozliczenia wsparcia pomostowego, nie jest przedstawiony do rozliczenia w ramach innego instrumentu finansowanego ze środków publicznych.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny 43 826 61 49 lub mailowy pracuj@sieradz.eu.

wniosek o rozliczenie wsparcia pomostowego

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3


Z uwagi na rozprzestrzenianie się wirusa SARS-Cov-2 uczestnicy/czki projektu mają możliwość czasowego zawieszenia prowadzonej działalności gospodarczej. Zawieszenie to może zostać dokonane poprzez serwis ceidg.gov.pl, również on-line, przy użyciu darmowego Profilu Zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Zawieszenie zwalnia z konieczności opłacania składek ZUS, podatku dochodowego oraz należności wynikających z deklaracji VAT. Okres zawieszenia działalności leży w decyzji przedsiębiorcy, jednak zgodnie z obowiązującymi przepisami nie może być krótszy niż 30 dni. W okresie zawieszenia działalności uczestnik/czka nie może skorzystać ze wsparcia pomostowego finansowego (tzn. nie może wydatkować środków przeznaczonych na wsparcie pomostowe typu: wynajmem lokalu, składki ZUS, usługi księgowe itd.). O okres zawieszenia uczestnik/czka projektu musi proporcjonalnie przedłużyć okres obligatoryjnego prowadzenia działalności gospodarczej (do pełnych 12 miesięcy).

Jeżeli przedsiębiorca kontynuuje działalność i będzie korzystać z jakichkolwiek instrumentów wsparcia przewidzianych w ramach tzw. Tarczy antykryzysowej, musi pamiętać o zakazie podwójnego finansowania wydatków (np. jeśli uzyska dofinansowanie do składek ZUS, nie może ich sfinansować z „pomostówki”).

Zawieszenie działalności gospodarczej jest fakultatywne – nie jest obligatoryjne. Można z niego skorzystać w sytuacji gdy uczestnik/czka ze względu na epidemię nie jest w stanie faktycznie prowadzić działalności gospodarczej.


07.09.2020

Informujemy, iż Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi zaakceptował listy rankingowe po procedurze odwoławczej, zamieszczone w dniu 26 sierpnia b.r. na naszej stronie internetowej.

Osoby z listy podstawowej mogą rejestrować działalność gospodarczą. UWAGA:  firmę należy zarejestrować przed podpisaniem umowy. Data rejestracji firmy oraz data uruchomienia działalności mogą być takie same lub różne – jednak zakładamy, że nieprzekraczalna data rozpoczęcia działalności to 2 października 2020 roku. Proces podpisywania umów zostanie zakończony najpóźniej do 30 września b.r.

W najbliższych dniach z każdym/ą Uczestnikiem/czką skontaktuje się pracownik Biura Projektu w celu ustalenia terminu podpisania umowy. Szczegółowe informacje co do sposobów postępowania przekazane zostaną za pośrednictwem poczty e-mailowej.

UWAGA: zmiana nr telefonu do Biura Projektu: 43 826 61 49.


04.09.2020
Poniżej zamieszczamy wykaz dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o udzielenie wsparcia na uruchomienie działalności gospodarczej w ramach projektu „Pracuj u siebie! – edycja 2019”:

Załączniki do Umowy o udzielenie wsparcia na uruchomienie działalności gospodarczej
    1. Biznesplan uwzględniający zaproponowane przez oceniających zmiany (jeśli dotyczy)
    2. Potwierdzenie wpisu do rejestru przedsiębiorców CEIDG
    3. Kopia dokumentu potwierdzającego zgłoszenie rozpoczęcia działalności gospodarczej do ZUS (np. ZUS ZFA) – należy dostarczyć w terminie do 7 dni od dnia rozpoczęcia działalności
    4. Oświadczenie uczestnika/czki projektu o numerze rachunku bankowego
    5. Oświadczenie o działalności gospodarczej
    6. Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / rozdzielności majątkowej
    7. Zgoda małżonka/i na zaciągnięcie zobowiązania
    8. Weksel własny z deklaracją wekslową - należy dostarczyć w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy o udzielenie wsparcia na uruchomienie działalności gospodarczej
    9. Oświadczenie o pomocy de minimis
    10. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis  
    11. Dowód osobisty – do wglądu
Proszę o zapoznanie się z ww. dokumentami. Wkrótce poinformujemy Państwa o terminie zakładania działalności gospodarczej oraz sposobie podpisywania umów.

26.08.2020
Poniżej przedstawiamy wstępną listę osób zakwalifikowanych do przyznania dofinansowania na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu "PRACUJ U SIEBIE! – edycja 2019". Jest to wstępna lista 24 uczestników/czek. Ostateczna lista osób zakwalifikowanych do  przyznania dotacji w Projekcie zostanie przedstawiona po zatwierdzeniu jej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi.
Informujemy, iż w dniach 10 – 21 sierpnia b.r. Biuro Projektu będzie nieczynne. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy: pracuj@sieradz.eu.

06.08.2020
Poniżej przedstawiamy wstępną listę rankingową 30 ocenionych biznesplanów. Obecnie 22 biznesplany zostały zarekomendowane do wsparcia finansowego, kolejne 2 zostaną wyłonione po procesie odwołań.

Osoby nie ujęte na liście zakwalifikowanych do otrzymania dotacji mają prawo do złożenia odwołania (wzór w załączeniu).
Odwołanie należy złożyć w ciągu 7 dni od dnia otrzymania powiadomienia o wynikach oceny w formie:
a)    skanu (z podpisem) drogą elektroniczną na adres e-mail: pracuj@sieradz.eu (za datę wpływu uznaje się datę przesłania maila), lub
b)    oryginału pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz, z dopiskiem "Pracuj u siebie! - edycja 2019" (za datę wpływu uznaje się datę nadania przesyłki w urzędzie pocztowym), lub
c)    oryginału złożonego w Urzędzie Miasta Sieradza - w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Pracuj u siebie! - edycja 2019" (za datę wpływu uznaje się datę faktycznego dostarczenia odwołania do Urzędu).
Ponowna ocena biznesplanów dokonywana jest w terminie do 14 dni od dnia złożenia odwołania.

Odwołanie zostanie oddalone jeżeli:
a)    jest niezasadne,
b)   podstawą odmowy przyznania wsparcia było złożenie podrobionych, przerobionych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów albo złożenie nieprawdziwego/niepełnego oświadczenia,
c)    Uczestnik/czka