Post

Aktualności
Pracuj u siebie! - edycja 201907.09.2020

Informujemy, iż Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi zaakceptował listy rankingowe po procedurze odwoławczej, zamieszczone w dniu 26 sierpnia b.r. na naszej stronie internetowej.

Osoby z listy podstawowej mogą rejestrować działalność gospodarczą. UWAGA:  firmę należy zarejestrować przed podpisaniem umowy. Data rejestracji firmy oraz data uruchomienia działalności mogą być takie same lub różne – jednak zakładamy, że nieprzekraczalna data rozpoczęcia działalności to 2 października 2020 roku. Proces podpisywania umów zostanie zakończony najpóźniej do 30 września b.r.

W najbliższych dniach z każdym/ą Uczestnikiem/czką skontaktuje się pracownik Biura Projektu w celu ustalenia terminu podpisania umowy. Szczegółowe informacje co do sposobów postępowania przekazane zostaną za pośrednictwem poczty e-mailowej.

UWAGA: zmiana nr telefonu do Biura Projektu: 43 826 61 49.


04.09.2020
Poniżej zamieszczamy wykaz dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o udzielenie wsparcia na uruchomienie działalności gospodarczej w ramach projektu „Pracuj u siebie! – edycja 2019”:

Załączniki do Umowy o udzielenie wsparcia na uruchomienie działalności gospodarczej
    1. Biznesplan uwzględniający zaproponowane przez oceniających zmiany (jeśli dotyczy)
    2. Potwierdzenie wpisu do rejestru przedsiębiorców CEIDG
    3. Kopia dokumentu potwierdzającego zgłoszenie rozpoczęcia działalności gospodarczej do ZUS (np. ZUS ZFA) – należy dostarczyć w terminie do 7 dni od dnia rozpoczęcia działalności
    4. Oświadczenie uczestnika/czki projektu o numerze rachunku bankowego
    5. Oświadczenie o działalności gospodarczej
    6. Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / rozdzielności majątkowej
    7. Zgoda małżonka/i na zaciągnięcie zobowiązania
    8. Weksel własny z deklaracją wekslową - należy dostarczyć w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy o udzielenie wsparcia na uruchomienie działalności gospodarczej
    9. Oświadczenie o pomocy de minimis
    10. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis  
    11. Dowód osobisty – do wglądu
Proszę o zapoznanie się z ww. dokumentami. Wkrótce poinformujemy Państwa o terminie zakładania działalności gospodarczej oraz sposobie podpisywania umów.

26.08.2020
Poniżej przedstawiamy wstępną listę osób zakwalifikowanych do przyznania dofinansowania na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu "PRACUJ U SIEBIE! – edycja 2019". Jest to wstępna lista 24 uczestników/czek. Ostateczna lista osób zakwalifikowanych do  przyznania dotacji w Projekcie zostanie przedstawiona po zatwierdzeniu jej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi.
Informujemy, iż w dniach 10 – 21 sierpnia b.r. Biuro Projektu będzie nieczynne. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy: pracuj@sieradz.eu.

06.08.2020
Poniżej przedstawiamy wstępną listę rankingową 30 ocenionych biznesplanów. Obecnie 22 biznesplany zostały zarekomendowane do wsparcia finansowego, kolejne 2 zostaną wyłonione po procesie odwołań.

Osoby nie ujęte na liście zakwalifikowanych do otrzymania dotacji mają prawo do złożenia odwołania (wzór w załączeniu).
Odwołanie należy złożyć w ciągu 7 dni od dnia otrzymania powiadomienia o wynikach oceny w formie:
a)    skanu (z podpisem) drogą elektroniczną na adres e-mail: pracuj@sieradz.eu (za datę wpływu uznaje się datę przesłania maila), lub
b)    oryginału pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz, z dopiskiem "Pracuj u siebie! - edycja 2019" (za datę wpływu uznaje się datę nadania przesyłki w urzędzie pocztowym), lub
c)    oryginału złożonego w Urzędzie Miasta Sieradza - w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Pracuj u siebie! - edycja 2019" (za datę wpływu uznaje się datę faktycznego dostarczenia odwołania do Urzędu).
Ponowna ocena biznesplanów dokonywana jest w terminie do 14 dni od dnia złożenia odwołania.

Odwołanie zostanie oddalone jeżeli:
a)    jest niezasadne,
b)   podstawą odmowy przyznania wsparcia było złożenie podrobionych, przerobionych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów albo złożenie nieprawdziwego/niepełnego oświadczenia,
c)    Uczestnik/czka nie wskazał/a przyczyn, z powodu których uważa decyzję o odmowie przyznania wsparcia za wadliwą,
d)   odwołanie zostanie wniesione po terminie.

 Ostateczna lista 24 osób zakwalifikowanych do otrzymania środków na rozwój przedsiębiorczości ustalona zostanie dopiero po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań i zatwierdzeniu przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi. Wówczas będzie możliwość zarejestrowania firmy, podpisania umowy o udzielenie wsparcia i przekazania środków finansowych.


Wstępna lista osób zakwalifikowanych do wsparcia finansowego

content_f974bbcaab4656eddbf1a86d459f23d2.pdf

Lista osób, które nie otrzymały dofinansowania

 content_3603ce7dc1661b8a755036846fd4bf11.pdf16.07.2020
15 lipca 2020 roku zakończył się nabór biznesplanów o przyznanie dotacji na rozwój własnej działalności gospodarczej w ramach projektu „Pracuj u siebie! – edycja 2019”. W wyniku weryfikacji formalnej wszystkie 30 biznesplanów spełniło wymagania formalne i zgodnie z Działem IV pkt. 2 Regulaminu przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości zostały przekazane do oceny Komisji Rekrutacyjnej.

29.06.2020
Informujemy, że w dniach 10-15 lipca 2020 roku prowadzony będzie nabór biznesplanów o przyznanie dotacji na rozwój własnej działalności gospodarczej w ramach projektu „Pracuj u siebie! – edycja 2019”.
Biznesplan należy złożyć w Urzędzie Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1 – w godzinach 7.30 – 15.00. Ze względu na ograniczenia spowodowane pandemią COVID19, prosimy o poinformowanie o planowanej godzinie złożenia dokumentu lub o przybyciu na miejsce (tel. 43 826 61 47). Otrzymają Państwo potwierdzenie przyjęcia biznesplanu.
Zgodnie z zapisami w Regulaminie przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości złożenie biznes planów po terminie skutkuje odmową przyznania wsparcia.
Złożenie biznesplanu, który zawiera uchybienia o których mowa niżej, również spowoduje iż dany dokument nie będzie podlegał ocenie.
Za uchybienia o charakterze formalnym uznaje się:
a) biznesplan niepodpisany przez uczestnika/czkę,
b) biznesplan niewypełniony w całości (w przypadku, gdy któryś z jego punktów nie może być opisany należy wpisać „nie dotyczy”),
c) biznesplan wypełniony lub wydrukowany w sposób nieczytelny w stopniu uniemożliwiającym dokonanie oceny według kryteriów merytorycznych,
d) biznesplan niezawierający wszystkich stron.
Do pobrania: Wzór biznesplanu

23.06.2020
W dniach 15-23 czerwca zorganizowane zostało szkolenie dla uczestników/czek projektu „Pracuj u siebie! – edycja 2019” z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz przygotowania biznes planu. Zajęcia odbywały się w formie zdalnej.
Zgodnie z zawartą umową na udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego każdemu/ej uczestnikowi/czki przysługuje stypendium szkoleniowe, które przekazywać będziemy w ciągu 14 dni od dnia zakończenia szkolenia. Poniżej do pobrania Wniosek o wypłatę stypendium. Prosimy o dostarczanie wypełnionego dokumentu do Biura Projektu (po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem tel. 43 826 61 47).

Wniosek o wypłatę stypendium
Informuję, iż w związku z rezygnacją jednego z uczestników projektu, zmianie uległa lista osób zakwalifikowanych do projektu:

Informuję, iż w związku z rezygnacją jednego z uczestników projektu, zmianie uległa lista osób zakwalifikowanych do projektu: 
Informuję, iż wybraliśmy firmę szkoleniową, która przeprowadzi z Państwem szkolenia w formie zdalnej. Szkolenia odbędą się w najbliższym czasie. O terminie zostaną Państwo poinformowani.
Poniżej przedstawiamy wyniki rekrutacji do projektu „Pracuj u siebie! – edycja 2019”. Jest to wstępna lista 30 uczestników/czek. Ostateczna lista osób zakwalifikowanych do udziału w Projekcie zostanie przedstawiona po zatwierdzeniu jej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, zgodnie z zapisem w Regulaminie rekrutacji, rozdział IV pkt 26. 
Listę rezerwową stanowią osoby z kolejnych miejsc – zgodnie z kolejnością wynikającą z przyznanej punktacji.

W przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt mailowy pracuj@sieradz.eu lub kontakt telefoniczny 43 826 61 47


02.04.2020

Poniżej przedstawiamy wyniki rekrutacji do projektu „Pracuj u siebie! – edycja 2019”. Jest to wstępna lista 28 uczestników/czek, któ