Post

Aktualności
Pracuj u siebie! - edycja 2019
29.06.2020
Informujemy, że w dniach 10-15 lipca 2020 roku prowadzony będzie nabór biznesplanów o przyznanie dotacji na rozwój własnej działalności gospodarczej w ramach projektu „Pracuj u siebie! – edycja 2019”.
Biznesplan należy złożyć w Urzędzie Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1 – w godzinach 7.30 – 15.00. Ze względu na ograniczenia spowodowane pandemią COVID19, prosimy o poinformowanie o planowanej godzinie złożenia dokumentu lub o przybyciu na miejsce (tel. 43 826 61 47). Otrzymają Państwo potwierdzenie przyjęcia biznesplanu.
Zgodnie z zapisami w Regulaminie przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości złożenie biznes planów po terminie skutkuje odmową przyznania wsparcia.
Złożenie biznesplanu, który zawiera uchybienia o których mowa niżej, również spowoduje iż dany dokument nie będzie podlegał ocenie.
Za uchybienia o charakterze formalnym uznaje się:
a) biznesplan niepodpisany przez uczestnika/czkę,
b) biznesplan niewypełniony w całości (w przypadku, gdy któryś z jego punktów nie może być opisany należy wpisać „nie dotyczy”),
c) biznesplan wypełniony lub wydrukowany w sposób nieczytelny w stopniu uniemożliwiającym dokonanie oceny według kryteriów merytorycznych,
d) biznesplan niezawierający wszystkich stron.

Do pobrania: Wzór biznesplanu

23.06.2020
W dniach 15-23 czerwca zorganizowane zostało szkolenie dla uczestników/czek projektu „Pracuj u siebie! – edycja 2019” z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz przygotowania biznes planu. Zajęcia odbywały się w formie zdalnej.
Zgodnie z zawartą umową na udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego każdemu/ej uczestnikowi/czki przysługuje stypendium szkoleniowe, które przekazywać będziemy w ciągu 14 dni od dnia zakończenia szkolenia. Poniżej do pobrania Wniosek o wypłatę stypendium. Prosimy o dostarczanie wypełnionego dokumentu do Biura Projektu (po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem tel. 43 826 61 47).

Wniosek o wypłatę stypendium
Informuję, iż w związku z rezygnacją jednego z uczestników projektu, zmianie uległa lista osób zakwalifikowanych do projektu:

Informuję, iż w związku z rezygnacją jednego z uczestników projektu, zmianie uległa lista osób zakwalifikowanych do projektu: 
Informuję, iż wybraliśmy firmę szkoleniową, która przeprowadzi z Państwem szkolenia w formie zdalnej. Szkolenia odbędą się w najbliższym czasie. O terminie zostaną Państwo poinformowani.
Poniżej przedstawiamy wyniki rekrutacji do projektu „Pracuj u siebie! – edycja 2019”. Jest to wstępna lista 30 uczestników/czek. Ostateczna lista osób zakwalifikowanych do udziału w Projekcie zostanie przedstawiona po zatwierdzeniu jej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, zgodnie z zapisem w Regulaminie rekrutacji, rozdział IV pkt 26. 
Listę rezerwową stanowią osoby z kolejnych miejsc – zgodnie z kolejnością wynikającą z przyznanej punktacji.

W przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt mailowy pracuj@sieradz.eu lub kontakt telefoniczny 43 826 61 47


02.04.2020

Poniżej przedstawiamy wyniki rekrutacji do projektu „Pracuj u siebie! – edycja 2019”. Jest to wstępna lista 28 uczestników/czek, które podczas oceny merytorycznej Formularzy zgłoszeniowych i rozmów z doradcą zawodowym zdobyły najwięcej punktów.

Przypominamy, że część z osób, zgodnie z regulaminem rekrutacji, otrzymała premie punktowe za posiadanie statusu osoby długotrwale bezrobotnej i/lub za ukończony 50 rok życia.

 

Wstępna lista 28 osób zakwalifikowanych do projektu

Lista osób niezakwalifikowanych do projektu

 

Zgodnie z regulaminem naboru, w przypadku nie zakwalifikowania się danej osoby na wstępną listę uczestników/czek, ma ona prawo do złożenia odwołania od wyniku merytorycznej oceny Formularza rekrutacyjnego - w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia zawiadomienia o wynikach. Przy rozpatrywaniu zasadności odwołania nie będą brane pod uwagę dodatkowe informacje udzielone przez kandydata/kę, których kandydat/ka nie zawarł/a w formularzu, a jedynie ewentualne niezgodności oceny z pierwotnym zgłoszeniem. Poniżej do pobrania wzór odwołania:

Wzór odwołania od negatywnej oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego
Wzór odwołania od negatywnej oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego (wersja edytowalna)

Odwołanie należy złożyć:

1) w formie skanu (z widocznym podpisem) drogą elektroniczną na adres e-mail: pracuj@sieradz.eu; dopuszczamy możliwość przesłania zdjęcia dokumentu (za datę wpływu uznaje się datę przesłania maila);

lub

2) w formie oryginału pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz, z dopiskiem "Pracuj u siebie! - edycja 2019" (za datę wpływu uznaje się datę nadania przesyłki w urzędzie pocztowym);

lub

3) w formie oryginału wrzuconego do urny zlokalizowanej w wejściu do Urzędu Miasta Sieradza - w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Pracuj u siebie! - edycja 2019" (za datę wpływu uznaje się datę faktycznego dostarczenia odwołania do Urzędu).


W przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt mailowy pracuj@sieradz.eu lub kontakt telefoniczny 43 826 61 47, 43 826 61 16 (prosić o połączenie z numerem wewnętrznym 148).

 

UWAGA: w piątek, 03.04.2020, do wszystkich osób będziemy wysyłać wiadomość mailową  z informacją o wynikach naboru – proszę sprawdzić pocztę i potwierdzić jej odbiór; w przypadku osób, które nie wskazały adresu mailowego, informacja taka wysłana zostanie za pośrednictwem operatora pocztowego.

30.03.2020

W związku z obecną sytuacją w kraju, informujemy iż Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi wyraził zgodę na dokonanie zmian w regulaminie rekrutacji. Zmiany te mają na celu kontynuowanie działań w ramach projektu, jednocześnie przystosowując je do obecnych warunków związanych z ograniczeniem w kontaktach międzyludzkich i przemieszczaniu się.

Zmiany polegają na:

- możliwości przekazania informacji o wstępnych wynikach naboru nie tylko pocztą tradycyjną, ale przede wszystkim drogą elektroniczną na wskazany przez potencjalnego uczestnika/czkę adres mailowy;