Post

Aktualności


Pracuj u siebie! - edycja 2019


23.01.2020

Informujemy, iż formularze rekrutacyjne do projektu „Pracuj u siebie! – edycja 2019” należy złożyć:

a)    w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Sieradza (w godzinach pracy Urzędu) lub
b)    przesłać pocztą tradycyjną na adres Biura projektu lub
c)    złożyć w formie skanu drogą elektroniczną (e-mail: pracuj@sieradz.eu)

Dokumenty rekrutacyjne powinny być w zamkniętej i opisanej kopercie z adnotacją: Formularz rekrutacyjny do projektu „Pracuj u siebie! – edycja 2019”.

Szczegóły znajdują się w zakładce „Rekrutacja” lub pod. nr telefonu 43 826 61 47.

    Informujemy także, że w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej oddział w Sieradzu mającym swoją siedzibę na ul. 3 Maja 7 tel. 43 822 81 84, 822 81 86, udzielona zostanie Państwu pomoc w wypełnianiu Formularza Rekrutacyjnego do w/w projektu.


17.01.2020

Informujemy, iż w dniach od 20 stycznia do 7 lutego prowadzona będzie rekrutacja do projektu „Pracuj u siebie! – edycja 2019”. 
Do udziału w projekcie zapraszamy osoby pozostające bez pracy, w wieku 30 lat i więcej, zamieszkujące na terenie powiatu sieradzkiego, nie prowadzące w ciągu ostatnich 12 miesięcy działalności gospodarczej, spełniające przynajmniej jeden z niżej wymienionych warunków:
a)    w wieku 50 lat i więcej
b)    długotrwale bezrobotni
c)    kobiety
d)    osoby z niepełnosprawnościami
e)    osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie nie wyższe niż ponadgimnazjalne, czyli osoby bez wykształcenia, z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym ogólnokształcącym, ponadgimnazjalnym zawodowym, zasadniczym zawodowym),
f)    mężczyźni w wieku 30-49 lat.

UWAGA:
1.    Osoba, która w ciągu 12 m-cy poprzedzających przystąpienie do projektu miała zawieszoną działalność gospodarczą i jej nie wyrejestrowała, funkcjonuje jako podmiot gospodarczy i nie może być uczestnikiem projektu.
2.    Osoby z niepełnosprawnościami pozostające bez pracy, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, spełniające jednocześnie wymagane kryterium wiekowe (osoba w wieku 30 lat i więcej) mogą być uczestnikami projektu. Nie ma znaczenia fakt pobierania renty inwalidzkiej. Przepisy prawa nie wykluczają osób z niepełnosprawnościami z możliwości zatrudnienia czy podejmowania własnej działalności gospodarczej, nawet osób z orzeczoną niezdolnością do pracy. Istotne jest natomiast, żeby planowana działalność gospodarcza była adekwatna do stanu zdrowia osoby niepełnosprawnej.
Osoby z niepełnosprawnościami na etapie naboru do projektu przedkładają do wglądu orzeczenie o niepełnosprawności wraz z oświadczeniem.
3.    Osoba zakładająca własną firmę, we wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jako stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej musi wskazać teren powiatu sieradzkiego. W przypadku braku stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej (np. działalność mobilna, z dojazdem do klienta) do celów podatkowych przyjęty zostanie adres zamieszkania Uczestnika/czki (tzn. na terenie powiatu sieradzkiego).
Powyższy zapis nie wyklucza prowadzenia działalności poza terenem powiatu sieradzkiego.

Szczegóły znajdują się w zakładce „Rekrutacja” lub pod. nr telefonu 43 826 61 47.03.01.2020
Informujemy, iż nadal czekamy na zatwierdzenie regulaminu rekrutacji przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi. Tym samym nie możemy jeszcze uruchomić naboru uczestników/czek do projektu.
Osoby zainteresowane pozyskaniem dotacji na założenie działalności gospodarczej prosimy o zapoznanie się z zasadami udziału w projekcie https://sieradz.eu/harmonogram-projektu-pracujusiebie2019.
Informujemy także, że na etapie składania formularzy zgłoszeniowych potencjalny/a uczestnik/czka będzie musiał/a wskazać m.in.:
- Opis planowanej działalności gospodarczej  (zakres planowanej działalności, lokalizacja siedziby i miejsc wykonywania działalności, pozwolenia i licencje wymagane dla działalności, przewidywany popyt, potencjalni odbiorcy towarów / usług oraz kooperanci, planowane zatrudnienie, posiadane zasoby techniczne, które mogą zostać wykorzystane w planowanej działalności - pomieszczenia, urządzenia, meble, środki transportu) itd.
- Uwarunkowania, które pozwolą na utrzymanie się firmy na rynku – wraz z uzasadnieniem (np. przewaga nad konkurencją, lokalizacja itp.)
- Planowane  wydatki związane z uruchomieniem działalności oraz źródła ich finansowania (nakłady inwestycyjne/zakupy w PLN, w podziale na środki trwałe i obrotowe, źródła finansowania wydatków np. dotacja, środki własne, kredyt).
UWAGA: wkład własny nie jest wymagany, ale może zostać wniesiony w przypadku, gdy zakres działalności gospodarczej wymaga większych nakładów finansowych, niż przewidywana dotacja.


12.12.2019
3 grudnia 2019 roku podpisaliśmy umowę z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi na dofinansowanie kolejnej edycji projektu „Pracuj u siebie!”. W ramach naszego przedsięwzięcia wesprzemy 24 osoby w założeniu i prowadzeniu własnego biznesu. Szczegółowe dane dotyczące uczestników dostępne są w zakładce „Rekrutacja”.
Po zatwierdzeniu „Regulaminu rekrutacji” przez WUP uruchomiony zostanie nabór do projektu.
Więcej informacji można uzyskać telefonicznie pod numerem 43 826 61 47 lub mailowo: pracuj@sieradz.eu.