Imieniny: Biny, Damazego i Waldemara

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

A+ A-

Logo oficjalnego serwisu internetowego Urzedu Miasta Sieradz

Ważne dokumenty

Dział "Ważne dokumenty" powstał z myślą o tych wszystkich osobach, które ze względu na wykonywany zawód, hobby czy zwykłą ciekawość są zainteresowane materiałami źródłowymi dotyczącymi sieradzkiego samorządu terytorialnego i jego działalności. Życzymy miłej lektury.

Strategie, raporty i programy rozwoju:
1. Strategia Rozwoju Miasta Sieradza na lata 2010-2020 - wersja polska

    The City of Sieradz Development Strategy for the years 2010-2020 - english version

2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
3. Program Ochrony Środowiska Miasta Sieradza.
4. Program Zapobiegania Przestępczości oraz Zapewnienia Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli w Sieradzu na lata 2006-2010 "Bezpieczny Sieradz".
5. Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasto Sieradz w latach 2005-2010.
6. Raport o stanie oświaty.
7. Założenia Polityki Oświatowej Miasta Sieradza na lata 2006-2010.
8. Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Sieradz na lata 2006-2013.
9. Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006-2013.
10. Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2006-2013.
11. Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Sieradza na lata 2009- 2013
    - Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Sieradza na lata 2009-2013 - uzasadnienie
    - Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Sieradza na lata 2009-2013 - podsumowanie
12. Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Sieradza na lata 2007-2015
13. Strategia Promocji Miasta Sieradza na lata 2008-2013
14. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
15. Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Sieradza na lata 2014-2030

Inne:
1. Alfabetyczny spis nazw ulic i placów w Sieradzu.
2. Wykaz słupów ogłoszeniowych (2016)
3. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Sieradza.