Imieniny: Łucji, Witolda i Wilhelma

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

A+ A-

Logo oficjalnego serwisu internetowego Urzedu Miasta Sieradz

Stypendia i zasiłki szkolne

 

 

INFORMACJA

dotycząca zasad udzielania stypendiów i zasiłków szkolnych przez Prezydenta Miasta Sieradza
w roku szkolnym 2017/2018

Świadczeniami pomocy materialnej są:

1) stypendia szkolne

2) zasiłki szkolne

I. Stypendium szkolne

A. Stypendium przysługuje uczniom do 24 roku życia zamieszkałym na terenie miasta Sieradza (bez względu na miejsce pobierania nauki), których dochód netto w rodzinie nie przekracza 514,- złotych na 1 osobę.

Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:

1.Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, np. kursy językowe, zajęcia rewalidacyjne    i logopedyczne.

2. Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym na zakup:

  • podręczników (w części nie objętej Rządowym programem „Wyprawka szkolna” w zakresie dofinansowania zakupu podręczników),
  • pomocy dydaktycznych,
  • pomocy szkolnych, stroju sportowego na lekcje WF oraz stroju szkolnego i przyborów szkolnych.

3. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania - dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów.

Stypendium może być przyznane uczniom w danym roku szkolnym na okres od 1 miesiąca do 10 miesięcy, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich od 1 miesiąca do 9 miesięcy. Miesięczna  kwota stypendium na jednego  ucznia/słuchacza wynosi 99,20 zł, a od 01.11.2017 r. - 104,00 zł.

Przy wystąpieniu niepełnosprawności lub pobieraniu nauki poza miejscem zamieszkania w szkole ponadgimnazjalnej kwota może być zwiększona do 124,00  zł, a od 01.11.2017 r. do 130,00 zł.

Stypendium przyznawane jest na podstawie wniosku złożonego do Urzędu Miasta Sieradza.
Do wniosku winny być dołączone załączniki:

1) w przypadku osób nie korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej:

- dokumenty potwierdzające wysokość osiąganych dochodów w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku wraz ze Zbiorczą informacją o sytuacji materialnej rodziny (druk – Zał. Nr 1 do wniosku), albo

 - oświadczenie o sytuacji materialnej rodziny ucznia (druk - Zał. Nr 2 do wniosku).

Ustalając dochód netto w rodzinie należy uwzględnić:

-          wysokość wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia zawierające informację o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenie  społeczne w części finansowanej przez ubezpieczonego,

-          wysokość renty lub emerytury,

-          przyznane świadczenia przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny,

-          wysokość zasiłku dla bezrobotnych,

-          świadczenia pieniężne o charakterze stałym lub okresowym, np. zasiłki rodzinne, okresowe, zaliczki alimentacyjne, wypłaty alimentów przez komornika, świadczenia opiekuńcze, dodatki mieszkaniowe itp.,

-          zasądzone alimenty,

-          dochód z gospodarstwa rolnego,

-          wysokość dochodu osiąganego z prowadzonej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 8 ust. 5-8 ustawy o pomocy społecznej,

-          wysokość wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych) zawierające informacje o potrąconej zaliczce na  podatek dochodowy od osób fizycznych, składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne w części finansowanej przez ubezpieczonego,

-          wysokość pobieranego stypendium na uczelni przez rodzeństwo ucznia,

-          inne dochody osoby lub rodziny.

Uwaga! Świadczenie wychowawcze 500 plus nie będzie wliczane do dochodu rodziny.

2) w przypadku osób korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej:

-  zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, albo

-  pisemne oświadczenie wnioskodawcy o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
  (druk - Zał. Nr 3 do wniosku).

B. Dokumentowanie poniesionych wydatków:

1 -  na udział w zajęciach edukacyjnych.

Zaświadczenie potwierdzające udział w zajęciach oraz imienny dowód wpłaty.

2 - na zakup podręczników i pomocy do nauki  potwierdzonych przez dyrektora szkoły.               

Faktury, bądź rachunki uproszczone, muszą być imienne na rodzica lub pełnoletniego ucznia (obowiązują faktury    z datą od 1 lipca 2017 r.). Istotne jest także, by np. plecak miał adnotację „szkolny”, a obuwie na lekcje WF – „sportowe”.

Zakup codziennej odzieży lub obuwia, umożliwiający uczniowi uczęszczanie do szkoły (np. kurtka, buty) należy do zakresu pomocy społecznej i nie może być finansowany w ramach stypendium szkolnego.

3 -   w związku z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.

Koszty dojazdów do szkoły i z powrotem, koszty zakwaterowania w bursie lub internacie - dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

 

Druki wniosków  można pobierać w Urzędzie Miasta Sieradza ( pokój nr 1)  od 01.08.2017 r. 

Wnioski można składać w Urzędzie Miasta Sieradza w terminie od 16.08.2017 r. do 15.09.2017 r., a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich – do dnia 16.10.2017 r.

Uczniowie pełnoletni są wnioskodawcami stypendium szkolnego.

Wnioski niekompletne nie będą przyjmowane.

 

II. Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny jest formą doraźnej bezzwrotnej pomocy dla ucznia, który z przyczyn losowych przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji materialnej.

Zasiłek przysługuje uczniom do 24 roku życia.

O zasiłek można się ubiegać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Zasiłki przyznawane są na podstawie złożonego wniosku, do którego powinny być dołączone dokumenty poświadczające wystąpienie zdarzenia losowego i potwierdzające poniesienie wydatków.

Podstawa prawna:

- art. 90b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r.  poz. 1943 z późn. zm.),

- Uchwała  nr  XXXIII/292/2005  Rady  Miejskiej  w Sieradzu z dnia 21 lipca 2005 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Miasta Sieradza”, z późn. zm. (t.j. Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego poz. 1830 z dnia 29.03.2013 r.).

Sieradz, dnia 14.06.2017 r.

Ankieta

Gdzie powinien stanąć kolejny punkt diagnostyczny rowerów