Imieniny: Danuty, Jana i Janiny

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

A+ A-

Logo oficjalnego serwisu internetowego Urzedu Miasta Sieradz

Ochrona powietrza

Zapraszamy na profil "Sieradz bierze oddech" utworzony na portalu społecznościowym Facebook 


Urząd Miasta Sieradza w ramach edukacji ekologicznej sieradzan zaprasza do udziału w Pikniku rodzinnym „Sieradz bierze oddech”  wraz z imprezą towarzyszącą XIII Festiwal Recyklingu „Segregujesz – nic nie marnujesz”,  który odbędzie w dniu 20 maja 2017 roku w godzinach od 9 do 16  na placu przed Teatrem Miejskim w Sieradzu.

W dniu 20 maja 2017 roku zapraszamy:

 • od godziny 9 do Teatru Miejskiego w Sieradzu do obejrzenia pokazów programów artystycznych przygotowanych przez dzieci i młodzież w ramach organizowanych konkursów, wystawy fotografii oraz prac plastycznych. Wszystkie pokazy i prace pokażą w sposób artystyczny przesłanie na temat właściwych zachowań w zakresie ochrony powietrza.
 • od godziny 9 do 14 na plac przed Teatrem Miejskim w Sieradzu

- do skorzystania z bezpłatnego serwisu rowerowego,

- do skorzystania z bezpłatnego znakowania rowerów przez Straż Miejską w Sieradzu,

- do udziału w warsztatach: szachy plenerowe, własnoręczne robienie latawców, własnoręczne tworzenie instrumentów perkusyjnych, warsztaty tkackich, warsztaty żonglerki.

 • do udziału w wycieczce rowerowej z cyklu „Zielona energia z przyszłością” (godziny wyjazdu wycieczki: 1000 ,1100, 1200, 1300, wyjazd z placu przed Teatrem).
 • przygotowania scenariusza i do nagrania w dniu 20 maja 2017 r. filmu trwającego nie dłużej niż 90 sekund z przebiegu pikniku rodzinnego uwzględniającego wydarzenia odbywające się podczas pikniku, zawierające elementy edukacyjne z zakresu ochrony powietrza.

Jednocześnie informujemy, iż 20 maja 2017 r. odbędzie się również kolejna edycja Festiwalu Recyklingu w Sieradzu „Segregujesz – nic nie marnujesz”.

W godzinach od 9 do 14 w Mobilnym Punkcie Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych i Problemowych, zlokalizowanym na placu przed Teatrem Miejskim w Sieradzu zbierane będą odpady. W zamian za przekazane odpady oraz za prawidłowo udzielone odpowiedzi dot. segregacji odpadów na terenie miasta Sieradza mieszkańcy naszego miasta otrzymają ekodukaty, które następnie będą mogli zamienić na rośliny lub ekoupominki. Wydawanie roślin i ekoupominków odbywać się będzie na placu przed Teatrem Miejskim w Sieradzu od godziny 9 do 14.

Regulamin konkursu na najciekawszą słowno-muzyczną formę wystąpienia pod hasłem "Dbaj o czyste powietrze"

Regulamin konkursu na układ taneczny pod hasłem „Podmuch wiatru”

Regulamin konkursu na wykonanie amatorskiego filmu z przebiegu pikniku

Regulamin konkursu na wykonanie cyklu zdjęć fotograficznych

Regulamin konkursu plastycznego na wykonanie pracy pt. „Sieradz bierze oddech”

Regulamin konkursu teatralnego na spektakl pod hasłem „Teatr ruchu – Powietrze”

Regulamin uczestnictwa w edukacyjnej wycieczce rowerowej z cyklu "Zielona energia z przyszłością"

Zgłoszenie uczestnictwa w edukacyjnej wycieczce rowerowej z cyklu "Zielona energia z przyszłością"

Regulamin konkursu plastycznego na wykonanie pracy pt. "Szachy i ekologia"


Monitoring powietrza

W celu określenia stanu jakości powietrza na terenie miasta Sieradz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi prowadzi manualne pomiary imisji zanieczyszczeń powietrza.

Wyniki pomiarów dostępne są na stronie WIOŚ w Łodzi: http://www.wios.lodz.pl/Pomiary_manualne,136


Dotacja do wymiany źródeł ciepła

W ramach „Programu ograniczenia niskiej emisji” Gmina Miasto Sieradz złożyła w dniu 10.04.2017r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wniosek o dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na terenie posesji zlokalizowanych na terenie miasta Sieradza.

W ramach przeprowadzonego naboru od 13 lutego do 27 marca 2017 roku oraz weryfikacji złożonych wniosków do udziału w programie przyjęto deklaracje dotyczące 227 nieruchomości.

Obecnie na 227 nieruchomościach (ujętych w programie) w kotłach węglowych spalane jest w ciągu roku 1 430,80 ton węgla, co równa się:

a) emisji 7,2 ton pyłu PM 10,

b) emisji 6,4 ton pyłu PM 2,5,

c) emisji 3 000 ton CO2,

d) emisji 8,64 kg benzo(a)pirenu,

e) emisji 28,8 ton SO2,

f) emisji 5,0 ton NOx.

W wyniku realizacji planowanych inwestycji kotły węglowe zostaną zastąpione następującymi źródłami ciepła:

a) 141 kotłów gazowych (134 na gaz ziemny i 7 na propan-butan),

b) 36 kotłów węglowych automatycznych nowej generacji (5 klasy),

c) 25 przyłączy do sieci ciepłowniczej,

d) 19 kotłów na biomasę,

e) 3 pompy ciepła,

f) 3 kotły na olej opałowy.

Łączny koszt przeprowadzenia planowanych inwestycji: 5,48 mln zł.

Łączna wartość maksymalnego dofinansowania inwestycji: 1,83 mln zł.

Zrealizowanie wszystkich zaplanowanych inwestycji pozwoli na redukcję emisji:

a) pyłu PM 10 o 6,8 ton,

b) pyłu PM 2,5 o 6,1 ton,

c) CO2 o 1 759 ton,

d) benzo(a)pirenu o 8,6 kg

e) SO2 o 26,9 ton,

f) NOx o 3,7 ton.

Program przewiduje udzielenie dofinansowania do 40 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia – likwidacji starego źródła ciepła (pieca węglowego) i zastąpienie go „ekologicznym” źródłem ciepła, w tym:

 • podłączenie do sieci cieplnej
 • kocioł gazowy (gaz ziemny i propan-butan)
 • kocioł olejowy
 • kocioł na biomasę
 • kocioł węglowy
 • ogrzewanie elektryczne
 • odnawialne źródła energii (pompa ciepła).

W przypadku kotłów opalanych paliwami stałymi muszą one spełnić dodatkowe warunki, np. wymagania klasy 5.

Budżet programu stanowi 22 mln zł, z limitem wypłat na: 11 mln zł w roku 2017,  11 mln zł w roku 2018.

Informujemy, że w dniu 01.03.2017r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wprowadził zmiany w „Programie ograniczenia niskiej emisji”.

Według nowego programu właściciele nieruchomości, którzy w 2015 roku zgłosili chęć uczestnictwa w programie Kawka i zostali ujęci we wniosku o dofinansowanie złożonym w WFOŚiGW w Łodzi w roku 2015 mogą starać się o refundację kosztów poniesionych od 01.01.2016r. Koszty te mogą być kwalifikowane również dla zadań zakończonych.

Dotacja nie jest udzielana na zadania realizowane w budynkach mieszkalnych, w których jest/ będzie prowadzona działalność gospodarcza lub wynajmowane są/ będą pomieszczenia o powierzchni przekraczającej 50% powierzchni użytkowej tego budynku. W pozostałych przypadkach dofinansowanie ulega proporcjonalnego pomniejszeniu.

Dodatkowo informujemy, iż zgodnie z programem ochrony powietrza dla strefy łódzkiej w województwie łódzkim w celu osiągnięcia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego i poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10 oraz planu działań krótkoterminowych, który został przyjęty przez Sejmik Województwa Łódzkiego, aby w maksymalnym stopniu ograniczyć ładunek emitowanych zanieczyszczeń w pierwszej kolejności dofinansowanie będzie udzielane na zmianę ogrzewania węglowego na ogrzewanie z sieci ciepłowniczej oraz ogrzewanie z sieci gazowej. Natomiast w przypadku braku technicznych możliwości przyłączenia do systemu ciepłowniczego lub gazowniczego dofinansowane będą: kotły na paliwa płynne (olejowe lub na gaz LPG), źródła ciepła zasilane energią elektryczną (piece, kotły wodne, inne), kotły do spalania biomasy (peletu, brykietów drzewnych, słomy i innych), pompy ciepła lub kotły węglowe.

Beneficjentami dotacji mogą być: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, towarzystwa budowinictwa społecznego.

DRUK DEKLARACJI
Do deklaracji należy dołączyć oświadczenie czy w budynku mieszkalnym, na terenie którego będzie realizowane przedsięwzięcie prowadzona jest działalność gospodarcza - WZÓR OŚWIADCZENIA

Treść programu: Program Ograniczenia Niskiej Emisji


Dotacja do przyłączenia do sieci cieplnej

Nawet do 60% kosztów podłączenia do miejskiego systemu ciepłowniczego dofinansuje Miasto Sieradz tym, którzy zdecydują się zrezygnować z węglowych źródeł ciepła - poinformował na konferencji prasowej Prezydent Sieradza Paweł Osiewała. To kolejny krok kampanii "Sieradz bierze oddech", której celem jest poprawa jakości powietrza. 

Na wspólnej konferencji Urzędu Miasta Sieradza oraz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Sieradzu, Prezydent Sieradza poinformował o nowej propozycji dla mieszkańców. Zyski, które corocznie wypracowuje PEC a miasto pozyskuje w formie dywidendy zostaną przeznaczone na wymianę źródeł ciepła. Chętni mogą już zgłaszać się do PEC w Sieradzu. Przedsiębiorstwo obiecuje pomóc w wypełnieniu formalności. Pierwszym krokiem jest wypełnienie ankiety.

 - Ankieta pozwoli nam uzyskać wiedzę na temat ilości chętnych do podłączenia się do miejskiej sieci cieplnej oraz umiejscowienia budynków na terenie miasta. W przypadku zainteresowania na poziomie 40% mieszkańców danego rejonu lub osiedla, przedstawimy szczegółową kalkulację kosztów podłączenia. Przy dużym zainteresowaniu ewentualnych odbiorców, istnieje możliwość zakupu węzłów cieplnych do budynków po preferencyjnych cenach, wynegocjowanych przez PEC Sp. z o.o. z producentami - mówił podczas spotkania z dziennikarzami Dariusz Sucherski prezes PEC w Sieradzu

Decyzję na wykonanie sieci cieplnej w danym rejonie miasta oraz wykonanie podłączeń PEC podejmie po szczegółowej analizie techniczno-ekonomicznej.

Podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej to duże ułatwienie, zwłaszcza dla osób starszych. Zyskują bezobsługowe źródło ciepła.

- To także niezawodność dostawy ciepła w całym sezonie, gwarancja stabilności ceny w ciągu roku i pełna możliwość regulacji ilości odbieranego ciepła - wymienia prezes Sucherski.

Program dofinansowania do wymiany źródeł ciepła to autorski projekt Miasta Sieradza, który ma poprawić jakość powietrza w mieście. Swój program uruchomił także WFOŚiGW. Fundusz proponuje do 40% dofinansowania inwestycji wymiany pieców.

- Zaskoczyliśmy fundusz swoim programem i czekamy na odpowiedź czy dofinansowanie z WFOŚiGW można łączyć z naszym. Wówczas mieszkańcy mogliby uzyskać nawet do 80% zewnętrznego finansowania inwestycji. Sytuacja wygląda obiecująco, czekamy jednak na ostateczną opnie prawników z WFOŚiGW - tłumaczył Prezydent Sieradza Paweł Osiewała.

Chętni do podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej już mogą wypełnić ankietę dostępną w załączniku i na stronie www.pecsieradz.pl.

Szczegółowych informacji udziela:

Kierownik Działu Rozwoju i Obsługi Klienta PEC Sieradz – inż. Tomasz Kozak

Tel: 826-69-15; 605 360 601

Ankieta


Informacja o dotacjach proponowanych przez WFOŚiGW w Łodzi dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych.

Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zatwierdziła Programy Priorytetowe, dla których nabory wniosków ruszą w roku 2017. Programy realizuje Zespół ds. Obsługi Klienta Indywidualnego.

Wykaz zatwierdzonych programów:
1) Program priorytetowy Dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa łódzkiego 2017-2018.
2) Program priorytetowy dla osób fizycznych - dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na realizację zadań dotyczących termomodernizacji budynków mieszkalnych, modernizacji źródeł ciepła oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii w latach 2017-2018.
3) Program priorytetowy dla wspólnot mieszkaniowych - dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na realizację zadań dotyczących poprawy efektywności cieplnej budynków mieszkalnych w latach 2017 - 2018.
4) Program priorytetowy dla osób fizycznych - dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w latach 2017 -2018.
5) Program priorytetowy dla osób fizycznych - dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków w latach 2017-2018.

Treść programów dostępna jest na stronie WFOŚiGW: http://www.wfosigw.lodz.pl/osoby_fizyczne.php


Inwentaryzacja źródeł ciepła

Prezydent Miasta Sieradza informuje, że na terenie Miasta Sieradza prowadzona jest inwentaryzacja zainstalowanych źródeł ciepła (pieców, kotłów, przyłączy ciepłowniczych, gazowych oraz innych źródeł). Inwentaryzacją objęte będą wszystkie budynki.

Druki ankiet w listopadzie i grudniu 2015 roku rozprowadzane były do poszczególnych posesji. Można ją również pobrać poniżej ze strony internetowej lub osobiście w Referacie Ekologii Ochrony Środowiska i Urzędu Miasta Sieradza (pokój 41).

Wypełnioną ankietę prosimy przekazać:
- bezpośrednio do siedziby Urzędu Miasta Sieradza (Plac Wojewódzki 1 - Biuro Obsługi Klienta)
- poprzez wysłanie pocztą elektroniczną na adres um@umsieradz.pl
Informacje (zgodne z treścią ankiety) przyjmujemy także telefonicznie pod nr. tel. 43/ 826-61-41 , w godz. 7:30-15:30 od poniedziałku do piątku.

Powyższa informacja jest niezbędna do utworzenia bazy zainstalowanych źródeł ciepła mieszkańców miasta Sieradza. Pozwoli ona również ustalić, które tereny miasta wymagają wprowadzenia działań naprawczych mających na celu ochronę zdrowia i życia mieszkańców. Przyczyni się w przyszłości do pozyskania dotacji dla mieszkańców na wymianę pieców na ogrzewanie ekologiczne.

DRUK ANKIETY

Ankieta

Gdzie powinien stanąć kolejny punkt diagnostyczny rowerów