Imieniny: Amielii, Idalii i Leopolda

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

A+ A-

Logo oficjalnego serwisu internetowego Urzedu Miasta Sieradz

LPR 2018-2023

Lokalny Program Rewitalizacji
dla Miasta Sieradza na lata 2018-2023

Co to jest rewitalizacja?

Rewitalizacja jest procesem wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzonym poprzez zintegrowane, skoncentrowane terytorialnie działania. Jest prowadzona na podstawie programu rewitalizacji.
Podejmowane przedsięwzięcia obejmują kwestie społeczne oraz zagadnienia gospodarcze, przestrzenno-funkcjonalne, techniczne lub środowiskowe.

Rewitalizacja ma na celu:

  • zwiększenie aktywności mieszkańców,
  • niwelowanie patologii społecznych,
  • pobudzenie lokalnego rynku pracy,
  • poprawę jakości środowiska,
  • podnoszenie prestiżu dotąd zaniedbanych miejsc.

Wszystkie podejmowane działania mają sprawić by w mieście żyło się lepiej.   

Co to jest obszar rewitalizacji?

Za obszar rewitalizacji uważa się tę część miasta, gdzie zidentyfikowano szczególną koncentrację negatywnych zjawisk społecznych (w szczególności bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, niski poziom edukacji lub kapitału społecznego, niewystarczający poziom uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym), które współwystępują z negatywnymi zjawiskami w co najmniej jednej ze sfer: gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej. Jest to obszar, na którym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego, zamierza się prowadzić rewitalizację. Obszar rewitalizacji może być podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic, lecz nie może obejmować terenów większych niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkałych przez więcej niż 30% mieszkańców gminy.

Jak powstaje Lokalny Program Rewitalizacji?

Lokalny Program Rewitalizacji dla miasta Sieradza na lata 2018-2023 to dokument przygotowany przez władze miasta, który zawiera opis problemów społecznych, przestrzennych i gospodarczych występujących w gminie oraz opis działań, które będą podjęte w celu poprawy sytuacji we wskazanym obszarze.  

Etapy prac nad dokumentem są następujące:

KROK 1
Stworzenie diagnozy miasta Sieradza i wyznaczenie obszaru zdegradowanego i rewitalizacji

Pierwszym krokiem jest zebranie informacji o mieście. W tym celu wykorzystuje się dane zbierane przez Urząd Miasta, Powiatowy Urząd Pracy, Straż Miejską, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz inne jednostki posiadające wiedzę o mieście i jego mieszkańcach. Pozyskane informacje umożliwią określenie, w których częściach miasta występuje nagromadzenie zjawisk kryzysowych. To pozwoli na wskazanie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

KROK 2
Określenie celów rewitalizacji oraz nabór przedsięwzięć rewitalizacyjnych odpowiadających zdiagnozowanym problemom

W tym etapie zostanie określona wizja obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji oraz cele, jakie powinno się spełnić by osiągnąć pożądany efekt.

Każda osoba będzie miała możliwość zgłaszania propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które staną się odpowiedzią na zdiagnozowane problemy. Działania te mogą mieć charakter inwestycyjny na przykład remonty dróg i budynków czy powstawanie nowych obiektów lub społeczny, gdy organizujemy wydarzenia integrujące mieszkańców czy wspieramy osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.

KROK 3
Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Sieradza na lata 2018-2023

Gotowy dokument zostanie skonsultowany z mieszkańcami i wszystkimi zainteresowanymi podmiotami, a następnie zostanie przyjęty przez Radę Miejską i będzie wdrażany w latach 2018-2023.

Zakończyliśmy pierwszy etap naszych prac, w wyniku którego zidentyfikowaliśmy obszar zdegradowany na terenie miasta Sieradza, w którym występuje szczególne natężenie  zjawisk kryzysowych w sferze społecznej takich jak bezrobocie, ubóstwo czy niski poziom bezpieczeństwa publicznego.  

Przystępujemy do drugiego etapu prac jakim jest kształtowanie rozwiązań, które mają być odpowiedzią na zidentyfikowane problemy.

Zapraszamy do składnia swoich pomysłów na działania podejmowane w obszarze rewitalizacji. Szczegóły w załącznikach.
Projekty przyjmujemy do 18 sierpnia 2017 roku.

Do pobrania:
- mapa obszaru rewitalizacji
- Karta Projektu - informacje
- Karta Projektu z instrukcją

-Formularz konsultacji- Sieradz

- Sieradz-projekt 2017