Imieniny: Amielii, Idalii i Leopolda

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

A+ A-

Logo oficjalnego serwisu internetowego Urzedu Miasta Sieradz

Konsultacje społeczne


Ogłoszenie o konsultacjach

- - - - - - - - - -  

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Sieradzu

   1. Przedmiot konsultacji:

Projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków, zakresu i trybu przyznawania nagród i stypendiów edukacyjnych w ramach Miejskiego Programu Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży z terenu Miasta Sieradza

   2. Cel konsultacji:

Zebranie opinii w sprawie szczegółowych warunków, zakresu i trybu przyznawania nagród i stypendiów edukacyjnych w ramach Miejskiego Programu Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży z terenu Miasta Sieradza.

   3. Termin prowadzenia konsultacji:

Konsultacje rozpoczynają się w dniu 14 maja 2018r. i zostaną zakończone w dniu 17 maja 2018r.

   4. Formy konsultacji:

 • pisemne opinie lub uwagi przyjmowane w siedzibie Urzędu,
 • uwagi przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej.

   5. Zasięg terytorialny:

Teren miasta Sieradza.

   6. Adres strony internetowej, na której zamieszczono projekt dokumentu:

 Projekt uchwały opublikowany został na stronie internetowej Urzędu Miasta Sieradza www.umsieradz.eu oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

   7. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Referat Profilaktyki Zdrowotnej i Dodatków Mieszkaniowych
tel. 43 82 – 66 – 106, 43 82 – 66 – 171, adres e-mail: j.maciejewska@umsieradz.pl lub d.jasiak@umsieradz.pl – (w tytule wiadomości proszę wpisać „KONSULTACJE”).

    Pliki do pobrania:

- Ogłoszenie konsultacje
- Formularz konsultacji
- Projekt uchwały

- - - - - - - - - - 

    1. Przedmiot konsultacji:

 •  projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Samorządu Miasta Sieradza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.
 • projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych na rok 2018”
   2. Cele konsultacji:

zebranie opinii w sprawie:
- zasad, zakresu i form współpracy Gminy Miasto Sieradz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi na terenie miasta i na rzecz jego mieszkańców
- prowadzonych działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie miasta Sieradza.

   3. Termin prowadzenia konsultacji:

Konsultacje rozpoczynają się 19 listopada 2017 r. i zostaną zakończone 21 listopada 2017 r.

   4. Formy konsultacji:

- pisemne opinie lub uwagi przyjmowane w siedzibe Urzędu
- usłagi przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej.

   5. Zasięg terytorialny:

Teren miasta Sieradza.

   6. Adres strony internetowej, na której zamieszczono projekt dokumentu:

 Projekt uchwały opublikowany został na stronie internetowej Urzędu Miasta Sieradza www.umsieradz.eu oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

   7. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Referat Oświaty, Kultury i Sportu oraz Referat Profilaktyki Zdrowotnej i Świadczeń Społecznych
tel. 43 82 – 66 – 106, 43 82 – 66 – 171, 43 82-66-102 adres e-mail: j.maciejewska@umsieradz.pl lub d.jasiak@umsieradz.pl lub a.cislak@umsieradz.pl– (w tytule wiadomości proszę wpisać „KONSULTACJE”).

   8. Podstawa prawna:

Konsuitacje ogłoszono w oparciu o Uchwałę Nr L/419/2010 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 23 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsuitowania z radą działainości pożytku pubiicznego iub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działainości pożytku pubiicznego i woiontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działainości statutowej tych organizacji.

    Pliki do pobrania:

- Ogłoszenie konsultacje

- MPPIRPA2018 - projekt do konsultacji

- Program współpracy z org pozarz-2018- projekt do konsultacji

- Uchwała UCHWAŁA NR L/419/2010 RADY MIEJSKIEJ W SIERADZU z dnia 23 września 2010 r.
w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej
tych organizacji


Wyniki konsultacji:

- - - - - - - - - -  

Wyniki z przeprowadzonych konsultacji projektów uchwał Rady Miejskiej w Sieradzu

    1. Przedmiot konsultacji:

 •  projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Samorządu Miasta Sieradza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2013.
 • projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych na rok 2013”

   2. Termin prowadzenia konsultacji:

Konsultacje przeprowadzono w dniach 8-13 listopad 2012 r.

   3. Przedmioty, które złożyły wnioski:

 Brak

   4. Wyniki konsultacji:

Projekt uchwał bez uwag

- - - - - - - - - -  

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Sieradzu

   1. Przedmiot konsultacji:

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013”.

   2. Cel konsultacji:

Zebranie opinii w sprawie zasad, zakresu i form współpracy Samorządu Miasta Sieradza z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie miasta i na rzecz jego mieszkańców.

   3. Termin prowadzenia konsultacji:

Konsultacje rozpoczynają się w dniu 9 listopada 2012r. i zostaną zakończone w dniu 13 listopada 2012r.

   4. Formy konsultacji:

 • pisemne opinie lub uwagi przyjmowane w siedzibie Urzędu,
 • uwagi przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej.

   5. Zasięg terytorialny:

Teren miasta Sieradza.

   6. Adres strony internetowej, na której zamieszczono projekt dokumentu:

 Projekt uchwały opublikowany został na stronie internetowej Urzędu Miasta Sieradza www.umsieradz.eu oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

   7. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Referat Profilaktyki Zdrowotnej i Dodatków Mieszkaniowych
tel. 43 82 – 66 – 106, 43 82 – 66 – 171, adres e-mail: j.maciejewska@umsieradz.pl lub d.jasiak@umsieradz.pl – (w tytule wiadomości proszę wpisać „KONSULTACJE”).

    Pliki do pobrania:

    - - - - - - - - - -

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Sieradzu

    1. Przedmiotem konsultacji:

projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Samorządu Miasta Sieradza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2013

   2. Cel konsultacji:

zebranie opinii w sprawie zasad, zakresu i form współpracy Samorządu Miasta Sieradza z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie miasta i na rzecz jego mieszkańców

    3. Termin prowadzenia konsultacji:

Konsultacje rozpoczynają się w dniu 8 listopada 2011 r. i zostaną zakończone 12 listopada 2012 r.

    4. Formy konsultacji:

 • pisemne opinie lub uwagi przyjmowane w siedzibie Urzędu,
 • uwagi przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej.

    5. Zasięg terytorialny:

teren miasta Sieradza

    6. Adres strony internetowej, na której zamieszczono projekt dokumentu:

Projekt uchwały opublikowany został na stronie internetowej miasta Sieradz www.umsieradz.eu oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

    7. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych (Referat Oświaty, Kultury i Sportu oraz Referat Profilaktyki Zdrowotnej i Dodatków Mieszkaniowych)

tel. 43/82-66-102, 43/82-66-171, 43/82-66-106

adres e-mail: a.cieslak@umsieradz.pl lub d.jasiak@umsieradz.pl lub j.maciejewska@umsieradz.pl (w tytule wiadomości proszę wpisać „KONSULTACJE”).

    Pliki do pobrania:

    - - - - - - - - - -

  W dniach 27-29 sierpnia 2012 r. odbyły się konsultacje w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej w Sieradzu w sprawie podziału miasta Sieradza na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

   Nie wpłynęły żadne wnioski. Projekt uchwały pozostaje bez uwag.

   Pliki do pobrania:

   - - - - - - - - - -   

   Prezydent Miasta Sieradza zaprasza do udziału w konsultacjach dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Sieradzu w sprawie podziału miasta Sieradza na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

   Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.), rada gminy na wniosek wójta/prezydenta zobowiązana jest do dokonania podziału gminy na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy, w terminie 15 m-cy od dnia wejścia w życie ustawy - tj. do dnia 1 listopada 2012 r. Liczba okręgów wyborczych uzależniona jest od liczby radnych wybieranych w danej gminie. Stosownie do art. 17 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. ) o samorządzie gminnym, w gminach do 50.000 mieszkańców, do rady gminy wybieranych jest 21 radnych.

   Kodeks wyborczy stanowi iż, w każdym okręgu wyborczym tworzonym dla wyboru rady w gminie niebędącej miastem na prawach powiatu wybiera się 1 radnego. Skutkuje to, w przypadku miasta Sieradza, zmianą okręgów wyborczych z wielomandatowych na jednomandatowe. Uwzględniając powyższe, liczba stałych okręgów wyborczych (jednomandatowych) w Sieradzu wynosić będzie 21, w każdym z nich wybierany będzie 1 radny.

   Przy ustalaniu zakresu terytorialnego okręgów wyborczych brano pod uwagę obecny podział miasta na stałe obwody do głosowania, starając się aby obecne granice obwodów do głosowania pokryły się z granicami okręgów wyborczych. Obowiązujący do dzisiaj podział miasta zdołał się już zakorzenić w świadomości mieszkańców, w związku z czym drobne zmiany jakie nastąpiły wynikały z przepisów kodeksu wyborczego m.in. z konieczności zachowania jednolitej normy przedstawicielstwa wynoszącej w Sieradzu 2058 mieszkańców na 1 mandat.

   Szczegółowe informacje oraz projekt uchwały znajduje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Sieradza w zakładce „Ogłoszenia i komunikaty”  

    Pliki do pobrania:

  - - - - - - - - - -   

   W dniach 22-25 czerwca 2012 r. odbyły się konsultacje w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej w Sieradz dotyczącej utworzenia Miejskiej Biblioteki Publicznej i dania jej statutu oraz projektu uchwały zmieniającej uchwalę w sprawie nadania dotychczasowemu Miejskiemu Domowi Kultury nazwy Sieradzkie Centrum Kultury i nadania mu statutu.

  Nie wpłynęły żadne wnioski. Projekt uchwały pozostaje bez uwag.
   Celem konsultacji było zebranie opinii w sprawie określenia źródeł finansowania działalności.

   Pliki do pobrania:

 - - - - - - - - - - 

   Prezydent Miasta Sieradza podaje do wiadomości informację, o ogłoszeniu konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Sieradz w sprawie utworzenia Miejskiej Biblioteki Publicznej i dania jej statutu oraz projektu uchwały zmieniającej uchwalę w sprawie nadania dotychczasowemu Miejskiemu Domowi Kultury nazwy Sieradzkie Centrum Kultury i nadania mu statutu.

   Konsultacje rozpoczynają się w dniu 22 czerwca 2012 r. i zostaną zakończone 25 czerwca 2012 r.

   Celem konsultacji jest zebranie opinii w sprawie określenia źródeł finansowania działalności.

   Konsultacje odbywają się w dwóch formach:

Komórką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Referat Oświaty, Kultury i Sportu, (tel. 43 82–66–102, 43 82–66–106).

   Pliki do pobrania

- - - - - - - - - - 

   W dniach 14-16 listopada 2011 r. odbyły się konsultacje w sprawie przyjęcia Programu współpracy Samorządu Miasta Sieradza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2012.

  Nie wpłynęły żadne wnioski. Projekt uchwały pozostaje bez uwag.
 
   Celem konsultacji było zebranie opinii w sprawie zasad, zakresu i form współpracy Samorządu Miasta Sieradza z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie miasta i na rzecz jego mieszkańców.  
 

   Pliki do pobrania:

 - - - - - - - - - - 

   Prezydent Miasta Sieradza podaje do wiadomości informację, że na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Sieradza znajduje się projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012”, „Miejskiego Programu Promocji Zdrowia Psychicznego w latach 2011 – 2015”.

   Konsultacje rozpoczynają się w dniu 18 listopada 2011r. i zostaną zakończone 22 listopada 2011r.

   Celem konsultacji jest zebranie opinii w sprawie zasad, zakresu i form współpracy Samorządu Miasta Sieradza z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie miasta i na rzecz jego mieszkańców.

   Konsultacje odbywają się w dwóch formach:

 • pisemne opinie lub uwagi przyjmowane w siedzibie Urzędu Miasta (Plac Wojewódzki 1),
 • uwagi przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej (d.jasiak@umsieradz.pl lub j.maciejewska@umsieradz.pl – w tytule wiadomości proszę wpisać „KONSULTACJE”).

   Komórką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Referat Profilaktyki Zdrowotnej i Dodatków Mieszkaniowych (tel. 43 82 – 66 – 106, 43 82 – 66 – 171).

  - - - - - - - - - -

   Projekty uchwał można pobrać tutaj.