Imieniny: Małgorzaty, Marty i Nikifora

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

A+ A-

Logo oficjalnego serwisu internetowego Urzedu Miasta Sieradz

Gospodarka Sieradza

    

     Na potencjał gospodarczy Sieradza składa się ponad 4 300 podmiotów gospodarczych, w tym kilkanaście firm z kapitałem zagranicznym, które lokują środki przede wszystkim w branże: budowlaną, spożywczą, samochodową, elektroniczną, handlową, farmaceutyczną oraz tekstylną. W Sieradzu działają również podmioty wspierające lokalnych przedsiębiorców. Rozwija się handel i usługi oraz rynek nieruchomości. Na tempo rozwoju gospodarczego duży wpływ ma także stopień przygotowania infrastruktury technicznej, dlatego od lat prowadzone są inwestycje w tym zakresie. Rozwijana jest sieć gazowa, energetyczna, wodociągowa i kanalizacyjna, modernizowane są budynki. Systematycznie zwiększane i uzbrajane są wolne tereny inwestycyjne.

Największym atutem, który nie tylko pozwoli na przyciągnięcie nowych inwestycji do miasta, ale również poprawi dostępność komunikacyjną Sieradza  - jest droga ekspresowa S-8 wraz z zachodnią obwodnicą Sieradza i węzłami komunikacyjnymi (Południe i Wschód).

     Aktywna polityka na rynku nieruchomości oraz stworzenie przyjaznego klimatu inwestycyjnego pozwoliły na przygotowanie w Sieradzu kompleksowej oferty dla potencjalnych przedsiębiorców, a przede wszystkim na pozyskaniu nowych inwestorów (Ceramika Tubądzin III - Zakład Produkcji Płytek Ceramicznych w Sieradzu, Zarecki Foods  - Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego, Jeronimo Martins Dystrybucja S.A. - Centrum Logistyczne "Sieradz"). Miasto oferuje również ulgi i preferencje inwestycyjne w postaci zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej oraz w podatku dochodowym w ramach inwestycji lokalizowanych na terenach objętych statusem specjalnej strefy ekonomicznej. Dzięki temu prowadzone są również reinwestycje lokalnych przedsiębiorstw (Medana S.A., Cornette Underwear, Scanfil Poland).

     Na ofertę Sieradza składają się zarówno tereny zlokalizowane w Miejskich Strefach Gospodarczych, jak i Podstrefie Sieradz Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. z dostępem do drogi ekspresowej S-8.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O OFERCIE W ZAKŁADCE - OFERTY INWESTYCYJNE

Zdjęcia przedstawiające drogę ekspresową S8

      Na przestrzeni ostatnich lat, dzięki aktywnej polityce miasta na rynku nieruchomości, stworzono atrakcyjną alternatywę dla Podstrefy Sieradz Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w postaci Miejskich Stref Gospodarczych.

      Jedną z najważniejszych stref gospodarczych, która w listopadzie 2017 roku objęta zostala statusem specjalnej strefy ekonomicznej - Podstrefa Sieradz ŁSSE - Kompleks 7 "Wodociągi" - jest teren położony przy ul. Jana Pawła II/ ul. Górka Kłocka / ul. Armii Krajowej. Teren o powierzchni 5,42 ha, zlokalizowany jest przy zachodniej obwodnicy Sieradza (droga krajowa nr 12) w kierunku łącznika z droga ekspresową S8 (odległość ok. 2 km) przy wylocie drogi nr 14 (ul. Jana Pawła II) w kierunku Wrocławia. W 2016 roku, nieruchomość ta została wybrana przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych (obecnie Polska Agencja Inwestycji i Handlu) najlepszym gruntem inwestycyjnym w województwie łódzkim oraz jednym z 16 najlepszych w Polsce.

      Ze względu na atrakcyjne położenie na szczególną uwagę zasługuje Miejska Strefa Gospodarcza "MSG Elewator", zlokalizowana przy ul. Sienkiewicza i ul. Sosnowej. Ten 39 hektarowy teren o funkcji przemysłowej i produkcyjno-składowej idealnie nadaje się pod logistykę bądź duże inwestycje przemysłowe. Niewątpliwie znacznym atutem tej lokalizacji jest również to, że w odległości ok 400 m zlokalizowany jest łącznik do węzła „Sieradz-Wschód” drogi ekspresowej S-8, która przebiega w odległości 1,3 km. Teren posiada również aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

      Na prawie 15 ha, w 2012 roku wybudowane zostało Centrum Logistyczne "Sieradz" firmy Jeronimo Martins Polska S.A. - właściciela sieci "Biedronka", która jako pierwsza doceniła atrakcyjność tego terenu. W ramach inwestycji powstało łącznie ponad 300 nowych miejsc pracy. Inwestor wybudował budynek magazynowy oraz administracyjny o łącznej powierzchni prawie 30.000 m2 (wielkość kilku boisk do piłki nożnej). Obsługa załadunkowo-rozładunkowa odbywa się na prawie 70 rampach, które zapewniają dostęp do każdego „podmagazynu”. Nowy obiekt obsługuje 180 placówek i działa w promieniu około 100 km.

     Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna zajmuje powierzchnię blisko 1500 ha i obejmuje swoim zasięgiem województwo łódzkie, wschodnią część województwa wielkopolskiego i zachodnią część województwa mazowieckiego. Oferuje zlokalizowane w centrum Polski, świetnie skomunikowane, atrakcyjne tereny pod inwestycje przemysłowe i wybrane usługi. Duży wybór działek inwestycyjnych, ulgi podatkowe oraz profesjonalne doradztwo w zakresie pomocy publicznej na inwestycje sprawiają, że Łódzka Strefa jest idealnym miejscem dla przedsiębiorców zainteresowanych rozwojem działalności.

     Od 2007 roku Podstrefę Sieradz powiększono wielokrotnie. Obecnie w ofercie pozostał bardzo dobrze zlokalizowany kompleks pod inwestycje o łącznej powierzchni ok. 2,2 ha oraz 5,4 ha nowych nieruchomości (ul. Jana Pawła II/ ul. Górka Kłocka). Zakończone zostały prace przy budowie drogi gminnej  (ul. Dworska), która połączona została bezpośrednio z drogą wojewódzką nr 12. W odległości 400m od terenu znajduje się zachodnia obwodnica Sieradza (DK12), która łączy się bezpośrednio z drogą ekspresową S-8. Prace te niewątpliwie podniosły atrakcyjność inwestycyjną tego terenu, co przyniosło efekt choćby w postaci inwestycji Ceramiki Tubądzin III, czy firmy Zarecki Foods w zakłady produkcyjne w ramach  których powstało blisko 250 nowych miejsc pracy. Teren objęty jest aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i jest wyposażony w infrastrukturę techniczną, niezbędną dla realizacji inwestycji.    

PODSTREFA SIERADZ - POZOSTAŁE WOLNE TERENY INWESTYCYJNE

Podstrefa Sieradz Kompleks 5 i Kompleks 7 są jednymi z ponad 40 podstref należących do Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i obejmują swoją powierzchnią łącznie ponad 7,5 ha. Podstrefy są wyodrębnionym obszarem na terenie miasta lub gminy, gdzie przedsiębiorcy mogą rozpocząć działalność na preferencyjnych warunkach i korzystać z pomocy publicznej.

 W PODSTREFIE SIERADZ ZAINWESTOWALI:

 • Medana S.A. – branża farmaceutyczna - Kompleks 1 i 3
 • Cornette Underwear Sp. z o.o. Sp. k. – branża odzieżowa - Kompleks 2
 • Ceramika Tubądzin III Sp. z o.o. sp. k. – branża ceramiczna - Kompleks 4
 • Zarecki Foods Sp. z o.o. – branża spożywcza - Kompleks 5
 • Scanfil Poland Sp. z o.o. - branża elektroniczna - Kompleks 6

POMOC PUBLICZNA

Przedsiębiorcy, którzy chcą rozpocząć działalność gospodarczą na terenie Łódzkiej SSE, mogą skorzystać z regionalnej pomocy publicznej na nowe inwestycje przyznanej w formie zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych lub osób fizycznych. Warunkiem skorzystania z ulgi podatkowej jest uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w strefie, które w imieniu Ministerstwa Gospodarki wydaje Zarządzający ŁSSE.

Pomoc publiczna przyznawana jest z tytułu:

Pomoc publiczna

Przedsiębiorca ma pełną swobodę w wyborze pomocy, z której chce korzystać. Wsparcie przyznawane jest aż do wyczerpania pełnej kwoty należnej pomocy publicznej, jednak nie dłużej niż do końca funkcjonowania Strefy (obecnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, do końca 2026r.).

Rodzaje nowej inwestycji:

 • utworzenie nowego zakładu
 • zwiększenie zdolności produkcyjnych istniejącego zakładu
 • dywersyfikacja produkcji zakładu poprzez wprowadzenie nowych produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie
 • zasadnicza zmiana całościowego procesu produkcji istniejącego zakładu
 • nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił

 Definicja nowych miejsc pracy:

 • przyrost netto miejsc pracy w danym przedsiębiorstwie w związku z realizacją nowej inwestycji w stosunku do średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy przed dniem uzyskania zezwolenia.

 
POMOC PUBLICZNA Z TYTUŁU NOWEJ INWESTYCJI

Kosztami kwalifikowanymi inwestycji są:

 • cena nabycia terenów lub prawa ich użytkowania wieczystego
 • cena nabycia środków trwałych (wyposażenie, park maszynowy) – w przypadku sektora MŚP możliwy jest zakup używanych środków trwałych
 • wydatki na budowę oraz infrastrukturę
 • koszt rozbudowy lub modernizacji istniejących środków trwałych
 • wydatki na wymagane licencje, patenty oraz inne niematerialne środki do prowadzenia działalności
 • wydatki na wynajem lub leasing działek, budynków pod warunkiem, że czas najmu lub leasingu nie jest krótszy niż 5 lat (3 lata dla MŚP) od przewidywanego terminu zakończenia inwestycji.


POMOC PUBLICZNA Z TYTUŁU UTWORZENIA NOWYCH MIEJSC PRACY

Kosztami kwalifikowanymi pracy są:

 • dwuletnie koszty związane z nowoutworzonymi miejscami pracy, koszty płacy brutto tych pracowników, powiększone o obowiązkowe składki, takie jak ZUS, ponoszone przez przedsiębiorcę od dnia zatrudnienia tych pracowników.

Wysokość wsparcia na inwestycje uzależniona jest od wielkości przedsiębiorstwa:

Pomoc publiczna


Wysokość pomocy publicznej = wysokość wsparcia (%) x koszty kwalifikowane

Koszty kwalifikowane:

 • koszty nowej inwestycji

lub

 • koszty nowoutworzonych miejsc pracy


WARUNKI UZYSKANIA ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA TERENIE ŁSSE:

 • złożenie wniosku o przyznanie pomocy przed rozpoczęciem inwestycji,
 • minimalna wysokość kosztów nowej inwestycji: minimum 100 000 EUR,
 • utworzenie nowych miejsc pracy.

WARUNKI KORZYSTANIA ZE ZWOLNIENIA PODATKOWEGO:

 • utrzymanie inwestycji w regionie przez okres nie krótszy niż 5 lat od zakończenia inwestycji (3 lata dla MŚP)
 • utrzymanie własności składników majątku przez okres 5 lat (3 lata dla MŚP)
 • utrzymywanie poziomu zatrudnienia przez okres minimum 5 lat (3 lata w przypadku MŚP)
 • udział środków własnych w wysokości co najmniej 25% całkowitych kosztów inwestycji
 • zwolnienia podatkowe przysługujące wyłącznie z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej
  na terenie specjalnej strefy ekonomicznej w oparciu o zezwolenie

Na terenie ŁSSE można prowadzić większość rodzajów działalności gospodarczej:

 • produkcyjną
 • usługową (w tym usługi magazynowania)
 • w ramach sektora BPO: usługi informatyczne, badawczo-rozwojowe, rachunkowo-księgowe, audytu finansowego, centrów telefonicznych oraz usługi w zakresie badań i analiz technicznych


POMOC ZESPOŁU

Proces przed- i poinwestycyjny prowadzony jest przy wsparciu dedykowanego pracownika ŁSSE, w ramach którego:

 • ściśle współpracujemy z władzami lokalnymi w celu usprawnienia przebiegu procesu inwestycyjnego
 • organizujemy bezpłatne szkolenia dla Inwestorów
 • organizujemy coroczne spotkania integrujące Inwestorów
 • promujemy Inwestorów w mediach
 • pomagamy w kontaktach z Ministerstwem Rozwoju

W ramach wsparcia przy realizacji inwestycji, pracownicy ŁSSE ułatwiają współpracę z gestorami sieci np. gazowej czy energetycznej oraz innymi instytucjami i podmiotami otoczenia biznesu. Wieloletnie doświadczenie w procesie obsługi Inwestora zaowocowało ideą stworzenia innowacyjnego Programu Partner, który zrzesza rzetelnych, sprawdzonych partnerów w różnych branżach począwszy od projektów technicznych, poprzez budowę, nadzór, wyposażenie i rekrutacje pracowników, a także inne usługi (finansowe, doradcze, etc.).

KONTAKT - OTWÓRZ

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.:
Ul. ks. bp. Tymienieckiego 22G
90-349 Łódź
www.sse.lodz.pl