Imieniny: Sławy, Sławosza i Żelisławy

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

A+ A-

Logo oficjalnego serwisu internetowego Urzedu Miasta Sieradz

Wycieczki dla mieszkańców Sieradza

02/08/2017

Prezydent Miasta zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych mieszkańców Sieradza do udziału w kolejnych wakacyjnych wycieczkach edukacyjnych.

Wycieczki zaplanowane są w następujących terminach:
- 11 sierpnia 2017r. (piątek) i 16 sierpnia 2017r. (środa) – Sulejowski Park Krajobrazowy – termin zgłoszenia kolejno do 9 sierpnia i 14 sierpnia;
- 23 sierpnia 2017r. (środa) i 24 września 2017r. (niedziela) – Bolimowski Park Krajobrazowy – termin zgłoszenia kolejno do 21 sierpnia i 21 września;   
Sulejowski Park Krajobrazowy znajduje się w środkowej części doliny Pilicy. Na terenie parku oraz jego otuliny znajduje się 11 rezerwatów przyrody, m.in. rezerwat przyrody Niebieskie Źródła w Tomaszowie Mazowieckim. Chronione są jodły pospolite, świerki, buki, klony i jawory. Charakter dolinny parku odzwierciedla występowanie muraw nawapiennych i torfów.

PROGRAM WYCIECZEK do Sulejowskiego Parku Krajobrazowego
8:00 Zbiórka pod Urzędem Miasta
8:10 Wyjazd
10:00-12:00 Spotkanie z przewodnikiem przejazd do Smardzewice spacer do Niebieskich Źródeł rezerwatu przyrody nieożywionej o wybitnych walorach krajobrazowych. Są to wywierzyska krasowe jedne z najciekawszych zjawisk krasowych w Europie. Główny kompleks wodonośny stanowią spękane wapienie jurajskie, z których wytryska woda przybierająca niebiesko-błękitno-zieloną barwę.
Przejście do Małych Grot miniatury Groty Smardzewickiej. Została ona wydrążona w tym samym złożu i w tych samych celach co „Groty Nagórzyckie”. Piaskowcowe złoże łączące obydwa wyrobiska do dzisiaj jest widoczne w postaci skalistego dna Pilicy. Sąsiadujące z rzeką, skaliste zbocze, było kiedyś nazywane również „Skałkami” i „Jamiskami”, a dzisiaj nosi nazwę również „Małych Grot”.
12:15 -13:00 Przejazd nad Zalew sulejowski - sztuczny zbiornik wodny, który powstał w latach 1969 - 1974 na wskutek wybudowania tamy na rzece Pilicy. Spacer po tamie.
13:30-14:30 Przejazd do Lubiaszowa – rezerwatu przyrody. Spacer z przewodnikiem ścieżką dydaktyczna po rezerwacie przyrody Lubiaszów położonym w gminie Sulejów w granicach Sulejowskiego Parku Krajobrazowego wchodzącego w skład Zespołu Nadpilicznych Parków Krajobrazowych. Jest to rezerwat leśny o powierzchni 202,4 ha. Utworzony w 1958 roku w celu zachowania fragmentu lasu mieszanego z dużym udziałem jodły, która stanowi pozostałość lasu pierwotnego na Wyżynie Łódzkiej z licznymi roślinami objętymi ochroną gatunkową. Ochroną objęte są  stare drzewostany jodły (wiek do 150 lat, wysokość ponad 35 m), grupa modrzewia polskiego oraz ponad 200-letnie dęby.
14:30 Wyjazd w drogę powrotną
Ok. 16:30 Zakończenie wycieczki
Wymagane wygodne buty, nakrycie głowy, dobry nastrój 
Bolimowski Park Krajobrazowy obejmuje kompleks lasów Puszczy Bolimowskiej, rozciągającej się pomiędzy Skierniewicami, Łowiczem, Bolimowem i Żyrardowem. Lasy te są ostatnią pozostałością historycznych puszcz i stanowią cenną przyrodniczo enklawę wśród wylesionych terenów rolniczych. Przez środek Puszczy przepływa rzeka Rawka, która zachowała naturalny charakter silnie meandrującej rzeki nizinnej, a jej dolina stanowi ważny korytarz ekologiczny i objęta jest ochroną w ramach rezerwatu przyrody Rawka.
PROGRAM WYCIECZEK do Bolimowskiego Parku Krajobrazowego
7:30 Zbiórka pod Urzędem Miasta
7:45 Wyjazd
10:00 – 12:30  Przejazd do Bolimowa - osady o bardzo starych tradycjach garncarskich. Zwiedzanie warsztatu, podczas którego można podpatrzeć pracę garncarza, zobaczyć etapy powstawania naczyń glinianych oraz wysłuchać legend i opowiadań związanych z Bolimowem, a oprócz tego każda osoba próbuje swoich sił na kole garncarskim i utoczone naczynie zabiera ze sobą.
13:00-15:00 Przejazd do Nieborowa spotkanie z przewodnikiem,  zwiedzanie Pałacu, ogrodu francuskiego w barokowym  stylu, Manufaktury Majoliki jedynej funkcjonującej manufaktury majoliki w Polsce, która działa w pierwotnym budynku w oparciu o tradycyjne technologie.
15:45 – 17:30 Przejazd do Żelazowej Woli zwiedzanie z przewodnikiem domu urodzenia Fryderyka Chopina oraz parku. Czas Wolny
18:00 Wyjazd
20:00 Powrót na miejsce zbiórki

Osoby chętne do udziału w wycieczkach prosimy o zgłaszanie się w terminach podanych wyżej.

Zgłoszenie prosimy przekazać :
- bezpośrednio do siedziby Urzędu Miasta Sieradza (Pl. Wojewódzki 1- Referat Ekologii i Ochrony Środowiska, pokój 46)
- drogą elektroniczną na adres b.rogozinska@umsieradz.pl
- telefoniczne w Referacie Ekologii i Ochrony Środowiska, tel. 43/82-66-146.
W zgłoszeniu należy podać swoje dane osobowe (imię, nazwisko), datę urodzenia, adres zamieszkania, telefon kontaktowy oraz datę wycieczki. Zgłoszenia, które nie będą zawierać wymienionych danych nie będą brane pod uwagę.
Urząd Miasta Sieradza dysponuje bezpłatnymi zaproszeniami dla 45 osób na każdą wycieczkę. Jedna osoba może wziąć udział tylko w jednej wycieczce. Dzieci i młodzież do lat 18 mogą brać udział w wycieczce wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej. Przy ustalaniu listy uczestników decyduje kolejność zgłoszeń.
Urząd Miasta Sieradza zapewnia:
•    transport komfortowym autokarem,
•    opieka pilota,  
•    bilety wstępu,
•    ubezpieczenie NNW Polska 10.000 PLN,
•    opłaty parkingowe,
•    opłaty drogowe
Wycieczki organizowane są w ramach  projektów z cyklu „Edukacja ekologiczna sieradzan 2017” i współfinansowane ze środków Urzędu Miasta Sieradza i WFOŚiGW w Łodzi. Więcej informacji na temat wycieczek można uzyskać w Referacie Ekologii i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Sieradza.