Imieniny: Sławy, Sławosza i Żelisławy

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

A+ A-

Logo oficjalnego serwisu internetowego Urzedu Miasta Sieradz

Pomoc finansowa dla uczniów

12/09/2017

W najbliższy piątek, tj. 15 września 2017 r. mija termin składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów.


Obecnie wysokość stypendium wypłacanego uczniowi wynosi 99,20 zł a od 01.11.2017 r. - 104,00 zł miesięcznie.
Przy wystąpieniu niepełnosprawności lub pobieraniu nauki poza miejscem zamieszkania w szkole ponadpodstawowej kwota miesięczna może wynosić 124,00 zł, a od 01.11.2017 r. do 130,00 zł.

Dochód uprawniający do ubiegania się o wsparcie wynosi 514 zł/netto na osobę w rodzinie. Wysokość kwoty wyliczana jest na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wskazana jest w art. 90d ust. 7 ustawy o systemie oświaty.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Wsparcie może być udzielone w formie pomocy rzeczowej (o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników i ćwiczeń) lub całkowitego bądź częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą.

Szczegółowe rozwiązania prawne dotyczące realizacji pomocy dla uczniów na terenie Miasta Sieradza znajdują się  w regulaminie pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Druk wniosku można pobrać w Urzędzie Miasta Sieradza (pok. nr 4). lub ze strony internetowej.